Земеделски имот

Начална цена: 7711.20 лв. Покажи в EUR

13554 кв.м., Моравица

Окръжен съд: Окръжен съд Враца
ЧСИ: Георги Нацков Борисов
Срок: от 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 25.02.2020 11:00
Публикувана на: 20.01.2020 10:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1. ИМОТ № 368022 /триста шестдесет и осем хиляди и двадесет и две/, с начин на ползване: ШИРОКОЛИСНА ГОРА, с площ от 2.100 дка. /два декара и сто квадратни метра/, находящ се в местността „ПРЕОДА” в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031, общ. Мездра, при граници и съседи съгласно Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот с Нотариален акт № 92, том V, Нот. дело № 456/2012г. на Биляна Манчева - Нотариус № 593 към НК на РБ, с район на действие Районен съд - гр. Мездра: имот № 068021 – Широколистна гора; имот № 368105 – Залесена територия; имот № 368104 – Залесена територия, а по Скица № К02155/13.04.2016г., издадена от Община Мездра: имот с № 368022 в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031 общ. Мездра; собственост на насл. Йордан Георгиев Гешев, рег. № Г02006, с. Моравица; Документ: Решение по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ № 015 от 16.08.2000г.; площ на имота 2.100 дка.; начин на трайно ползване Широколистна гора; вид собственост: Частна; отдел/подотдел 157/kl.; имотът се намира в местността „Преода” при граници и съседи: № 368021 Широколистна гора на Иван Георгиев Гешев № 368017 Иглолистна Гора на МЗГ - ДЛ № 368023 Широколистна гора насл. на Петър Митов Помашки № 368105 Залесена територия насл. на Коно Иванов Шиндарски № 368104 Залесена територия насл. на Цено Нешов Цанов Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 1 590,00 лв./хиляда петстотин и деветдесет/ лв. Начална цена, от която започва наддването при втората публична продан, е 1 144,80лв. / хиляда сто четиридесет и четири лева и осемдесет стотинки/ . 2. ИМОТ № 371002 /триста седемдесет и една хиляди и две/, с начин на ползване: ШИРОКОЛИСНА ГОРА, с площ от 1.601 дка. /един декара и шестстотин и един квадратни метра/, находящ се в местността „КАЛИН ДОЛ” в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031, общ. Мездра, при граници и съседи съгласно Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот с Нотариален акт № 92, том V, Нот. дело № 456/2012г. на Биляна Манчева - Нотариус № 593 към НК на РБ, с район на действие Районен съд - гр. Мездра: имот № 371003 – Широколистна гора; имот № 019047 – Нива; имот № 019062 – Нива, имот № 371020 – Широколистна гора; имот № 371004 – Широколистна гора; имот № 37105 – Широколистна гора, а по Скица № К02152/13.04.2016г., издадена от Община Мездра: имот с № 371002 в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031 общ. Мездра; собственост на насл. Йордан Георгиев Гешев, рег. № Г02006, с. Моравица; Документ: Решение по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ № 015 от 16.08.200г.; площ на имота 1.601 дка.; начин на трайно ползване Широколистна гора; вид собственост: Частна; отдел/подотдел 156/c.; имотът се намира в местността „Кални дол” при граници и съседи: № 371003 Широколистна гора на Иван Георгиев Гешев № 019047 Нива насл. на Петър Василев Нацов № 019062 Нива насл. на Йордан Георгиев Гешев № 371020 Широколистна гора на Ангел Коцов Ангелов № 371004 Широколистна гора насл. на Йордан Митов Помашки № 371005 Широколистна гора насл. на Петър Митов Помашки Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 1 210,00 лв./хиляда двеста и десет/ лв. Начална цена, от която започва наддването при втората публична продан, е 871,20лв. / осемстотин седемдесет и един лева и двадесет стотинки/ . 3. ИМОТ № 019062 /деветнадесет хиляди и шестдесет и две/, с начин на ползване: НИВА, с площ от 1.570 дка. /един декара петстотин и седемдесет квадратни метра/, категория: IX /девета/, находяща се в местността „КЪЛНИ ДОЛ” в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031, общ. Мездра, при граници и съседи съгласно Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот с Нотариален акт № 92, том V, Нот. дело № 456/2012г. на Биляна Манчева - Нотариус № 593 към НК на РБ, с район на действие Районен съд - гр. Мездра: имот № 019048 – Нива; имот № 371002 – Широколистна гора; имот № 371020 – Широколистна гора, имот № 019049 – Нива, а по Скица № К02154/13.04.2016г., издадена от Община Мездра: имот с № 019062 в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031 общ. Мездра; собственост на насл. Йордан Георгиев Гешев, рег. № 03862, с. Моравица; Документ: Решение по чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ № 34 от 22.04.1997г.; площ на имота 1.570 дка.; начин на трайно ползване: Нива; вид собственост: Частна; категория на земята при неполивни условия: Девета; имотът се намира в местността „Кълни дол” при граници и съседи: № 019048 Нива на Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ № 371002 Широколистна гора насл. на Йордан Георгиев Гешев № 371020 Широколистна гора на Ангел Коцов Ангелов № 019049 Нива насл. на Иван Цеков Широкански Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 1 130,00 лв./хиляда сто и тридесет/ лв. Начална цена, от която започва наддването при втората публична продан, е 813,60лв. / осемстотин и тринадесет лева и шестдесет стотинки/ . 4. ИМОТ № 001071 /хиляда седемдесет и едно/, с начин на ползване: НИВА, с площ от 3.003 дка. /три декара и три квадратни метра/, категория: VI /шеста/, находяща се в местността „ГЛАДНИЯ ВРЪХ” в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031, общ. Мездра, при граници и съседи съгласно Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот с Нотариален акт № 92, том V, Нот. дело № 456/2012г. на Биляна Манчева - Нотариус № 593 към НК на РБ, с район на действие Районен съд - гр. Мездра: имот № 001075 – Нива; имот № 001062 – Нива; имот № 001053 – Нива, имот № 001061 – Нива; имот № 001088 – Полски път, а по Скица № К02153/13.04.2016г., издадена от Община Мездра: имот с № 001071 в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031 общ. Мездра; собственост на насл. Йордан Георгиев Гешев, рег. № 03862, с. Моравица; Документ: Решение по чл. 27, ППЗСПЗЗ № 57 от 14.05.1998г.; площ на имота 3.003 дка.; начин на трайно ползване: Нива; вид собственост: Частна; категория на земята при неполивни условия: Шеста; имотът се намира в местността „Гладни връх” при граници и съседи: № 001075 Нива на Цветан Ангелов Петров № 001062 Нива насл. на Мито Минов Давидов № 001053 Нива насл. на Тошо Иванчев Ненчев № 001061 Нива насл. на Коцо Цендов Иванов № 001088 Полски път на общ. Мездра Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 2 290,00 лв./две хиляди двеста и деветдесет/ лв. Начална цена, от която започва наддването при втората публична продан, е 1 648,80лв. / хиляда шестстотин четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки/ . 5. ИМОТ № 014022 /четиринадесет хиляди и двадесет и две/, с начин на ползване: НИВА, с площ от 5.280 дка. /пет декара двеста и осемдесет квадратни метра/, категория: III /трета/, находяща се в местността „ПРОГОНЯ” в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031, общ. Мездра, при граници и съседи съгласно Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот с Нотариален акт № 92, том V, Нот. дело № 456/2012г. на Биляна Манчева - Нотариус № 593 към НК на РБ, с район на действие Районен съд - гр. Мездра: имот № 014077 – Нива; имот № 000001 – Път I клас; имот № 014008 – Нива, имот № 014018 – Изоставени трайни насаждения; имот № 014024 – Изоставени трайни насаждения, а по Скица - ПРОЕКТ № К02156/13.04.2016г., издадена от Община Мездра: имот с № 014022 в землището на с. Моравица с ЕКАТЕ 49031 общ. Мездра; площ на имота 5.280 дка.; начин на трайно ползване: Нива; категория на земята при неполивни условия: Трета; имотът се намира в местността „Прогоня” при граници и съседи: № 014077 Нива № 000001 Път I клас на Държавата № 014008 Нива насл. на Герго Танев Конов № 014018 Изоставени трайни насаждения на Ивайло Николов Стойнев № 014024 Изоставени трайни насаждения насл. на Стойчо Петров Николов Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 4 490,00 лв./четири хиляди четиристотин и деветдесет/ лв. Начална цена, от която започва наддването при втората публична продан, е 3 232,80лв. / три хиляди двеста тридесет и два лева и осемдесет стотинки/ .

ЧСИ

Име: Георги Нацков Борисов
Служебен номер: 722
Телефон: 092 - 620996
E-mail: [email protected]
Адрес: Враца, бул. Христо Ботев №2, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Враца
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Нацков Борисов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181