Парцел

Начална цена: 33163.20 лв. Покажи в EUR

470 кв.м., АСЕНОВГРАД
местност „Баделема“

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Тодор Иванов Луков
Срок: от 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 27.02.2020 13:00
Публикувана на: 20.01.2020 13:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20188200401526 - 3.) Поземлен имот с идентификатор № 00702.523.380 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, две, три, точка, три, осем нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-16-590/21.12.2007 г. на началник на СГКК – Пловдив, адрес на поземления имот: гр. Асеновград, „Баделема“, площ: 470 кв.м. (четиристотин и седемдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 523.380, квартал: 398 (триста деветдесет и осем), парцел: IV-380 (четири – римско, триста и осемдесет), съседи: 00702.523.381, 00702.523.503, 00702.523.532, 00702.523.395, 00702.523.394. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 33 163,20 лв. (тридесет и три хиляди сто шестдесет и три лева и двадесет стотинки), съставляваща 90 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494 във връзка с чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Тодор Иванов Луков
Служебен номер: 820
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Иванов Луков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181