Къща

Начална цена: 32400.00 лв. Покажи в EUR

80 кв.м., Конуш
ул. "Витоша" № 7

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 27.02.2020 12:00
Публикувана на: 20.01.2020 13:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20188250400761 - 273/498 (двеста седемдесет и три върху четиристотин деветдесет и осем) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 38385.210.89 (тридесет и осем хиляди триста осемдесет и пет, точка, двеста и десет, точка, осемдесет и девет) по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Конуш, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-111/19.12.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: с. Конуш, п к. 4268 (четири хиляди двеста шестдесет и осем), ул. „Витоша“ № 7 (седем), с площ: 498 кв. м. (четиристотин деветдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 215 (двеста и петнадесет), квартал 20 (двадесет), парцел: XVI-214 (шестнадесет римско, тире, двеста и четиринадесет), при съседни поземлени имоти: 38385.210.90, 38385.210.103, 38385.210.98, 38385.210.88, ВЕДНО с построените в имота: цялата сграда с идентификатор 38385.210.89.1 (тридесет и осем хиляди триста осемдесет и пет, точка, двеста и десет, точка, осемдесет и девет, точка, едно), по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Конуш, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-111/19.12.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: с. Конуш, п к. 4268 (четири хиляди двеста шестдесет и осем), ул. „Витоша“ № 7 (седем), със застроена площ на сградата от 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), с предназначение: жилищна сграда – многофамилна; и цялата сграда с идентификатор 38385.210.89.2 (тридесет и осем хиляди, триста осемдесет и пет, точка, двеста и десет, точка, осемдесет и девет, точка, две) по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Конуш, общ. Асеновград, обл. Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-111/19.12.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: с. Конуш, п к. 4268 (четири хиляди двеста шестдесет и осем), ул. „Витоша“ № 7 (седем), със застроена площ на сградата: от 37 кв. м. (тридесет и седем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), с предназначение: селскостопанска сграда; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма, ведно с всички подобрения и приращения в имота. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 32 400,00 лв. (тридесет и две хиляди и четиристотин лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485  от ГПК.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]g.com
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3812
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 181