Земеделска земя

Начална цена: 257.07 лв. Покажи в EUR

0 кв.м., Хърсово
м. Сукако, с.Хърсово, общ.Сандански

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Шукри Шукри Дервиш
Срок: от 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 25.02.2020 10:30
Публикувана на: 21.01.2020 15:13

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3 идеална част от поземлен имот с идентификатор 77565.50.26, с.Хърсово, общ.Сандански, обл.Благоевград По кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД-18-712/16.11.2017 г./16.11.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: местност СУКАКО, Площ: 1001 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: НИВА, Категория на земята: 8, Съседи: 77565.50.27; 77565.50.32; 77565.50.1; 77565.50.25, по справка от Кадастралната карта, издадена от АГКК, който недвижим имот, съгласно Договор за доброволна делба, вписан в Служба по вписванията гр. Сандански, под дв. вх. рег. № 2942/29.12.2009 г., акт №203, том №1, номер от описна книга 288/29.12.2009 г., представлява: Нива с площ от 1.001 дка (един дка и един кв.м.) в местността „СУКАКО“, осмо категория, съставляващ имот №050026 (нула, пет, нула, нула, двадесет и шест) по плана за земеразделяне на с.Хърсово, общ.Сандански: ЕКАТТЕ 77565 при граници и съседи: имот №050025 – нива на насл. на Вельо Николов Яков, имот №050027 – нива на Методи Щерев Хаджиев, имот №050032 – нива на наследници на Цветан Илиев Кулалиев, имот №050001- полски път на община Сандански.

ЧСИ

Име: Шукри Шукри Дервиш
Служебен номер: 796
Телефон: 0745 61591
E-mail: [email protected]
Адрес: Петрич, ул. Полковник Дрангов No10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.shukridervish.com
Виж всички активни обяви за имоти на Шукри Шукри Дервиш

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3935
  • Продажба на МПС: 263
  • Продажба на имущество: 208