Ателие, Таван

Начална цена: 8400.00 лв. Покажи в EUR

37 кв.м., СОФИЯ
улица "Николай Хрелков" № 18-Б

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Александър Ненков Дачев
Срок: от 24.01.2020 до 24.02.2020
Обявяване на: 25.02.2020 00:00
Публикувана на: 21.01.2020 15:31

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Продава се 1/2 идеална част! ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че по искане на взискателя ХРИСТИНА СПАСОВА НАЧЕВА, и съгласно чл. чл. 487 – 497 ГПК, от 24.01.2020 г. до 24.02.2020 г. включително, приключваща в края на работното време на Софийския районен съд на последния ден, ще се проведе в сградата на Софийски районен съд, гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, принадлежащ на длъжника ЕЛЕНА СПАСОВА КРУМОВА, а ИМЕННО: 1/2 (една втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.4327.1906.5.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 18-74/20.10.2009 г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед № 18-1418-07.02.2019 г. / 07.02.2019 г. на Началника на СГКК - София, адрес на поземления имот: гр. София, район „Овча купел”, кв. „Горна Баня“, улица "Николай Хрелков" № 18-Б, етаж 2 (втори), посочена в документа площ 36,53 квадратни метра, самостоятелният обект се намира в сграда № 5 (пет), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4327.1906, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.4327.1906.5.6, под обекта: 68134.4327.1906.5.2, над обекта: няма , стар идентификатор: 68134.4327.1906.2.4, представляващ съгласно постановено в делбено производство съдебно решение от 17.08.1983 г. на Софийски районен съд, 47-ми състав по гр. д. № 3164 / 1983 г. ВТОРИЯ НАДСУТЕРЕНЕН ЕТАЖ от жилищната сграда, със застроена площ 36,53 кв. метра, състоящ се от кухня и антре, заедно с 44 % от 306 / 544 ид. части от УПИ XXIV-5 от кв. 19 по плана на гр.София, кв. „Горна баня“. Продаваемото жилище е ОЦЕНЕНО на 21 000 лева. Продава се само ½ идеална част, принадлежаща на длъжника и съгласно чл.485 ГПК НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е 8 400 (осем хиляди и четиристотин) лева. Върху имота е вписана възбрана том VIII, № 246, вх. рег.№ 29231 / 16.05.2019 г., наложена по настоящето изп. дело. За същия не се дължат местни данъци и такси. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всяка сряда и петък от 18,00 до 19,00 часа през времетраенето на публичната продан, посочено по-горе. Пазач на имота е ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, тел. за контакт (088) 851 86 33. Желаещите да купят могат да се явят в кантората ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата са на разположение и в деловодството на Софийски районен съд, където се подават наддавателни предложения. Задатъкът за правоучастие в проданта в размер 10 % (десет на сто) от началната цена, от която започва наддаването, съгласно чл.489, ал.1 от ГПК, се внася предварително по специалната сметка на Частен съдебен изпълнител Александър Дачев – IBAN: BG71BUIN95615100424034, BIC: BUINBGSF при „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си, заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд – ДСИ, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал.4 ГПК). На 25.02.2020 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд, в гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 54, ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от Частния съдебен изпълнител (чл. 492 ал. 1 ГПК). Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък (чл. 492, ал. 2 от ГПК).

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Александър Ненков Дачев
Служебен номер: 853
Телефон: 02–9520621; 0894-373217
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Васил Левски № 16, ет.2
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Ненков Дачев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3824
  • Продажба на МПС: 260
  • Продажба на имущество: 193