Други

Начална цена: 2880.00 лв. Покажи в EUR

60 кв.м., Маломир
½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, КАКТО СЛЕДВА: жилище с площ от 60.00 кв.м. и навес с площ от 40.00 кв.м., заедно с дворното място, съставляващо поземлен имот № 891, целият с площ от 780.00 кв.м., за който са отредени УПИ II-891,892 с площ от 630

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 27.03.2020 09:00
Публикувана на: 23.01.2020 13:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476 и сл. ГПК от 26.02.2020г.до 26.03.2020г. ще се проведе нова ВТОРА публична продан по изп. дело №.20128780400611, като в сградата на ЯРС на 27.03.2020 г. в 9.00 ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „Юробанк България”АД, а именно: 1) ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, КАКТО СЛЕДВА: жилище с площ от 60.00 кв.м. и навес с площ от 40.00 кв.м., заедно с дворното място, съставляващо поземлен имот № 891, целият с площ от 780.00 кв.м., за който са отредени УПИ II-891,892 с площ от 630 кв.м. и УПИ VII-891 с площ от 660 кв.м. в кв. 66 по плана на с. Маломир, община "Тунджа", при граници на ПИ: улица, УПИ VIII-892, УПИ I-893, УПИ III-890 и УПИ VI-890 - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2880лв. /две хиляди осемстотин и осемдесет лева/. 2) ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, КАКТО СЛЕДВА: масивна едноетажна сграда, застроена на площ от 656.00 кв.м., построена в отстъпено право на строеж в поземлен имот № 105015, целият с площ от 1.030 дка, находящ се в землището на с. Маломир, ЕКАТТЕ 46783, Община "Тунджа" при граници на имота: ПИ № 000207, ПИ № 000120, ПИ № 000208 и ПИ № 000168, а съгласно кадастрална карта представляваща сграда с идентификатор 46783.105.15.1, Адрес на сградата: с. Маломир, п.к. 8650, ул. ...'//Неизвестна, Застроена площ: 327 кв.м Брой етажи: 1 Предназначение: Селскостопанска сграда Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 46783.105.15, Площ: 1030 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: За база за селскостопанска или горскостопанска техника Категория на земята при неполивни условия: 3 - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 19008лв. /деветнадесет хиляди и осем лева/. 3) ½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, КАКТО СЛЕДВА: нива, цялата с площ от 1.385 дка в местността "Старите лозя", четвърта категория, съставляваща имот № 042192 по КВС на с. Тенево, Община "Тунджа", ЕКАТТЕ 72240, при граници на имота: имот № 042190, имот № 042189, имот № 042188, имот № 042287, имот№ 042187, имот№ 042193, имот№ 000369 и имот № 042191, представляваща по кадастрална карта: поземлен имот с идентификатор 72240.42.192, адрес на поземления имот: местност СТАРИТЕ ЛОЗЯ Площ: 1485 кв.м Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 4, Съседи: 72240.42.190, 72240.42.191, 72240.42.193, 72240.42.477, 72240.42.187, 72240.42.287, 72240.42.188, 72240.42.189 -Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл. 485 ГПК е в размер на 439,20 лв. /четиристотин тридесет и девет лева и двадесет стотинки/. Имотите са собственост на Руса Косева Панайотова, а по отношение на взискателя по делото същите са собственост на длъжника Желка Иванова Трънкова, само имотът по т. 4 от настоящото обявление е собственост на ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД, придобили същия след исковата молба по чл. 135 от ЗЗД; за имотите е наложена възбрана в полза на взискателя, успешно е проведен Палвов иск по чл. 135 от ЗЗД, с влязло в сила решение; Решение за обезсилване/разваляне на договор или обявяване за нищожен на осн. чл.135 ОТ ЗЗД по отношение на РАНИЛ КОНСУЛТ ООД, както и са вписани договори за аренда за срок от 10 години на 20.04.5015 г. и за 15 години на 14.04.2015г. За участие в наддаването се внася задатък 10% от началната цена в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол за всеки имот отделно по позициите в обявлението, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-26.03.2020г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол, 23.01.2020г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3935
  • Продажба на МПС: 263
  • Продажба на имущество: 208