Заведение

Начална цена: 94800.00 лв. Покажи в EUR

117 кв.м., ПЛЕВЕН
улица „Ген.Атанас Стефанов“ № 34

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 26.03.2020 09:00
Публикувана на: 23.01.2020 17:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 242/2018 г. с Изх. № 4055/ 23.01.2020г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 25.02.2020г. до 17.00 часа на 25.03.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на „ЯННЕ“ ООД, представлявано от управителите Янис Теодорос Куляляс и Ненчо Дамянов Петков, заедно и поотделно, за задължение на НЕНЧО ДАМЯНОВ ПЕТКОВ и „ ДЕНТО – НП“ ЕООД, представлявано от управителя Ненчо Дамянов Петков, а именно: ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, находящо се на партерния етаж на СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, находяща се в град Плевен, на улица „Ген.Атанас Стефанов“ № 34 /бивша улица „ Хемус“/, с площ от 116,50 кв.м. /сто и шестнадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра/, състоящо се от ТОПЛА КУХНЯ, ПОДГОТВИТЕЛНА ЗЕЛЕНЧУК, ПОДГОТВИТЕЛНА МЕСО, СКЛАД №1, СКЛАД №2, БИТОВА СТАЯ, БАНЯ – WC персонал, ОБСЛУЖВАЩ КОРИДОР, АУСГУС, ХЛАДИЛНИ ШКАФОВЕ, ОБСЛУЖВАЩА ЗОНА, УМИВАЛНИК – ТРАПЕЗНИ СЪДОВЕ, ЗАЛА ЗА ХРАНЕНЕ, ТОАЛЕТНА КЛИЕНТИ, при съседи: улица , коридор на сградата, от две страни двор, отдолу: терен, отгоре – офис №1, заедно с 8.4639 кв.м. /осем цяло хиляда шестотин тридесет и девет десетохиядни процента/ идеалнби части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, съгласно описанието по доказателствен нотариален акт, а съгласно кадастрална скица самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.663.333.1.17 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, триста тридесет и три, точка, едно, точка, седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на имота: град Плевен, улица „Ген.Атанас Стефанов“ №34, ет.1, обект заведение, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.663.333 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, триста тридесет и три/, с предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 116,50 кв.м. /сто и шестнадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра/, прилежащи части: 8.4639 кв.м. идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – няма; над обекта – имот с идентификатор 56722.663.333.1.1; СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, находяща се в град Плевен, на улица „Ген.Атанас Стефанов“ № 34, е въведена в експлотация, съгласно Удостоверение №180/24.11.2011г., за въвеждане в ескплоатаця на строеж СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ -I ЕТАП с идентификатор 56722.663.333.1 и подпорни стени, находящ се в УПИ XXXV-7999, кв.452 по плана на гр.Плевен, с администратинев адрес гр.Плевен, улица „Ген.Атанас Стефанов“ №34, като в издаденото Удостоверение, има ограничително условие: Обект: ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ с идентификатор 56722.663.333.1.17, собственост на „ЯННЕ“ ООД, представлявано от Ненчо Дамянов Петков, ще бъде въведен в експлоатация на следващ етап. - при първоначална цена – 94 800 лева без ДДС /деветдесет и четири хиляди и осемстотин лева/ Данъчната оценка за имота е 145 290.90 лева, съгласно удостоверение на МДТ Плевен. „ЯННЕ“ ООД, е с регистрация по ЗДДС, върху цената на имота се дължи ДДС. Тежести за имота: възбрана том 2, акт №75/2017г., в полза на „ВиК“ ЕООД, по изп.дело №20178150400104/17г., на ЧСИ Кирилова; възбрана в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, под том 1, акт 49/2018г., по изп.дело №20188150400242/18г., на ЧСИ Кирилова, съгласно удостоверение за тежести с изх.№534/22.02.2018г. на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен при управителя Ненчо Петков, след предварителна уговорка с кантората на ЧСИ. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№ 20188150400242/18г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/.Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 26.03.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 23.01.2020г. Частен съдебен изпълнител: ............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4000
  • Продажба на МПС: 267
  • Продажба на имущество: 223