Земеделска земя

Начална цена: 27600.00 лв. Покажи в EUR

15003 кв.м., Земенци

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 04.02.2020 до 04.03.2020
Обявяване на: 05.03.2020 08:30
Публикувана на: 24.01.2020 10:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- Недвижим имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 15003 кв.м. (петнадесет хиляди и три квадратни метра), четвърта категория, находящ се в землището на село Земенци, местност “………………..”, община Крушари, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №30781.74.14 (три, нула, седем, осем, едно, точка, седем, четири, точка, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Земенци, община Крушари, област Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-532/05.08.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, номер по предходен план 074014, при граници и съседи имоти с идентификатори: №30781.21.122, №30781.74.15, №30781.86.6, №30781.86.12 и №30781.74.13 Описание: Поземленият имот е разположен на равен терен, с неправилна правоъгълна форма, среден за масива, с подход от югозапад по полски път, от три страни съседните имоти са обработваеми земеделски земи. В момента на огледа поземления имот се стопанисва, обработен, арендува се със срок до 01.10.2025 г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: - възбрана под №88, том 3, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№7664/10.09.2019 г. - възбрана под №54, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№920/30.01.2015 г. - договорна ипотека под №34, том 2, книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ, дв.вх.рег.№5724/17.06.2011 г. за размера на 14500,00 лв. - договор за аренда под №179, том 15, книга ВПИСВАНИЯ, дв.вх.рег.№8812/13.09.2010 г. за срок от 15 стопански години плюс един месец и анекс под №34, том 11, книга ВПИСВАНИЯ, дв.вх.рег.№5270/09.06.2014 г. към договор за аренда под №179, том 15, книга ВПИСВАНИЯ, дв.вх.рег.№8812/13.09.2010 г., според който арендодателя е получил авансово цялото арендно плащане за срока на договора

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3309
  • Продажба на МПС: 224
  • Продажба на имущество: 140