Склад

Начална цена: 11800.00 лв. Покажи в EUR

339 кв.м., Гиген

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 26.03.2020 09:00
Публикувана на: 24.01.2020 15:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №2048/ 2014г. с Изх. № 4312/ 24.01.2020г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 25.02.2020г. до 17.00 часа на 25.03.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ и БОРИСЛАВА БОРИСЛАВОВА МАРИНОВА, а именно: СКЛАД ЗА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ, находящ се в землището на село Гиген, община Гулянци, област Плевен, обозначен по скица №К01706/13.01.2015г. издадена от Общинска Служба Земеделие гр.Гулянци, като СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ №02 /нула две/ с площ от 339,00 кв.м. /триста тридесет и девет квадратни метра/, построен върху държавен имот с номер 303011 / триста и три хиляди и единадесет/, собственост на ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД - МЗГ, в местността “ЛИВАДА”, целият с площ от 11,525 дка /единадесет декара и петстотин двадесет и пет кв.м./, с начин на трайно ползване - Стопански двор, при съседи на имота: имот №000990 - Полски път на Община гр.Гулянци, Кметство с.Гиген; имот № 303010-Стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот № 303003 - Стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот № 303002- Стопански двор на ДПФ-МЗГ; имот № 303001- Стопански двор на ДПФ- МЗГ. - при първоначална цена – 11 800 лв /единадесет хиляди и осемстотин лева/ Тежести за имота: договорна ипотека в полза на “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ”АД, под том 1, акт №46/2007г., подновяване том 1, акт 28/2017г.; възбрана том 1, акт №65/2010г., в полза на „Дайнърс Клуб България“; възбрана том 1, акт №67/2010г., в полза на „Дайнърс Клуб България“; възбрана в полза на “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ”АД, под том 1, акт №2/2015г., съгласно удостоверение за тежести на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в с.Гиген. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20148150402048/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/.Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 26.03.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 24.01.2020г. Частен съдебен изпълнител: ............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3371
  • Продажба на МПС: 249
  • Продажба на имущество: 149