Търговски имот

Начална цена: 20952.00 лв. Покажи в EUR

220 кв.м., ЧЕРВЕН БРЯГ
ул."Искър"№8

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 25.02.2020 до 25.03.2020
Обявяване на: 26.03.2020 09:00
Публикувана на: 24.01.2020 15:45

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по Изп.д. №255/2013 г. с Изх. № 4430/ 24.01.2020г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 25.02.2020г. до 17.00 часа на 25.03.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на БОЯН НАЙДЕНОВ ВЕЛЕВ и ДИАНА ПЕТРОВА ВЕЛЕВА, а именно: ЖИЛИЩНА СГРАДА масивна на два етажа, находяща се в гр.Червен бряг, на ул."Искър"№8, с магазин на първия етаж, с площ от 220кв.м. /двеста и двадесет кв.м./, построена в поземлен имот, находящ се в град Червен бряг с площ от 680 кв.м., съставляващ имот с планоснимачен №233, 234 /двеста тридесет и три, двеста тридесет и четири/, в квартал 128 /сто двадесет и осем/, по плана на гр.Червен бряг, при граници на целият имот: от две страни улици и имот № 232, която съгласно скица №1746/19.02.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Плевен, представлява сграда с идентификатор 80501.801.220.1 /осемдесет хиляди петстотин и едно, осемстотин и едно, двеста и двадесет, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Червен бряг, одобрена със Заповед №РД-18-2/20.01.2005г. На Изпълнителният Директор на АГКК, адрес на сградата: гр.Червен бряг, п.к.5980, ул. „Цар Асен“ №1, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 80501.801.220, със застроена площ: 186 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, номер по предходен план: няма и скица №1345/11.02.2013г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Плевен, представлява сграда с идентификатор 80501.801.221.1 /осемдесет хиляди петстотин и едно, осемстотин и едно, двеста двадесет и едно, едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Червен бряг, одобрена със Заповед №РД-18-2/20.01.2005г. на Изпълнителният Директор на АГКК, адрес на сградата: гр.Червен бряг, ул. „Искър“ №8, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 80501.801.221, със застроена площ: 90 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма. Сградата е построена в два поземлени имота с идентификатори 80501.801.220 и 80501.801.221; - при първоначална цена –20 952 лева /двадесет хиляди деветстотин петдесет и два лева/ Сградата е с два входа. От първия вход се влиза през входно антре, което частично е оборудвано като фризьорски салон, помещение за сауна със съблекалня и баня. Над сауната е оформено второ ниво, което се използва като склад. В останалата част от етажа е развита търговска зала, която функционира като фитнес с рецепция и бар. Дограма частично дървена и PVC, тоалетни до втория вход. Втория вход води към дървено стълбище и втори етаж функциониращ като зала за скуош с изцяло алуминиева дограма. Конструкцията на сградата е гредоред. Под -паркет на първо ниво, второ ниво -дюшеме, теракот -частично. Двата етажа са с окачени тавани. Тежести за имота: договорна ипотека том 1, акт №10/2007г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, подновяване/новиране том 1, акт 12/2017г.; възбрана вписана под том 1, №54/2010г. в полза на „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД; възбрана том 1, акт №22/2013г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверения за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър. Възбрана том 1, акт 29/2015, по ид№20107560400193 на чси Найденов, кредитор „НАЧАЛА 2007“ЕАД; Възбрана том 1, акт 82/2016г., по ид№20108140400382 на чси Вангелова, кредитор „ОББ“АД; Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. До 16 ч. в гр.Червен бряг, ул."Искър"№8. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150400255/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/.Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 26.03.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 24.01.2020г. Частен съдебен изпълнител: ............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3395
  • Продажба на МПС: 267
  • Продажба на имущество: 149