Къща

Начална цена: 14000.00 лв. Покажи в EUR

146 кв.м., ДЕВНЯ
гр. Девня, ул. "Лозарска" 2

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
Срок: от 27.01.2020 до 27.02.2020
Обявяване на: 28.02.2020 15:00
Публикувана на: 25.01.2020 21:36

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 20482.501.1830 /две, нула, четири, осем, две, точка, пет, нула, едно, точка, едно, осем, три, нула/ по кадастралната катра и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на ИД на АГКК, с адрес: гр. Девня, п.к. 9160, ул. „Лозарска” №2 /две/, с площ по документ за собственост от 1 400 /хиляда и четиристотин/ кв. м., а по кадастрална скица с площ от 1441 /хиляда четиристотин четиридесет и един/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15 м/, по предходен план представляващо УПИ XXIV -713 /двадесет и четвърто римско – седемстотин и тринадесет/ в кв. 66 /шестдесет и шест/, при граници по документ за собственост: улица, парцели XXII-1596, XIII-711, XIV-711 и VIII-714, а по кадастрална скица: поземлени имоти с идентификатори №№20482.501.1831, 20482.501.1832, 20482.501.1833, 20482.501.2030, 20482.501.1834, 20482.501.1825, 20482.501.1948, 20482.501.1829, заедно с изградените в имота ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА изградена на два етажа с идентификатор № 20482.501.1830.1 /две, нула, четири, осем, две, точка, пет, нула, едно, точка, едно, осем, три, нула, точка, едно/ със застроена площ по документ за собственост 46 /четиридесет и шест/ кв.м., а по кадастрална скица с площ от 69 /шестдесет и девет/ кв.м., ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ с идентификатор № 20482.501.1830.2 /две, нула, четири, осем, две, точка, пет, нула, едно, точка, едно, осем, три, нула, точка, две/ със застроена площ по кадастрална скица от 15 /петнадесет/ кв.м., ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ с идентификатор № 20482.501.1830.3 /две, нула, четири, осем, две, точка, пет, нула, едно, точка, едно, осем, три, нула, точка, три/ със застроена площ по кадастрална скица от 15 /петнадесет/ кв.м., ПОСТРОЙКА НА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ с идентификатор № 20482.501.1830.4 /две, нула, четири, осем, две, точка, пет, нула, едно, точка, едно, осем, три, нула, точка, четири/ със застроена площ по кадастрална скица от 47 /четиридесет и седем/ кв.м. НАЧАЛНАТА ЦЕНА ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРОДАНТА НА ОПИСАНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ Е В РАЗМЕР НА 14 000 лв. /четиринадесет хиляди лева/.

ЧСИ

Име: Надежда Денчева Георгиева
Служебен номер: 807
Телефон: 052 616900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Драган Цанков No14, ет.1, ап.3
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Надежда Денчева Георгиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3825
  • Продажба на МПС: 260
  • Продажба на имущество: 193