Къща

Начална цена: 46080.00 лв. Покажи в EUR

80 кв.м., ВАРНА
М-СТ МАНАСТИРА

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 26.02.2020 до 26.03.2020
Обявяване на: 27.03.2020 11:10
Публикувана на: 14.02.2020 16:09

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

Изпълнително дело №: 20117110400663 Изходящ №: 2827 / 03.02.2020 г. Íg*4]ÄÇ=Î 711020619699 ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  26.02.2020 г. до 26.03.2020 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 26.03.2020 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото КАТЯ ГОРАНОВА СИНАПОВА - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК и САДКО РУЖДИ СИНАПОВ - ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20117110400663 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2520.6951 /едно нула едно три пет точка две пет две нула точка шест девет пет едно/, находящ се в землището на град Варна, община Варна, област Варна, район "Приморски", местност "Манастира" с площ по кадастрална скица 578 /петстотин седемдесет и осем/ кв.м., при съседи: 10135.2520.9556, 10135.2520.2054, 10135.2520.5046, 10135.2520.6950, 10135.2520.9557, ведно с простроената в него ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 10135.2520.6951.1 /едно нула едно три пет точка две пет две нула точка шест девет пет едно точка едно/ със застроена площ по кадастрална скица от 80 /осемдесет/ кв.м. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД въз основа на учредени договорна ипотека с дв.вх.рег. № 5424/07.03.2008 г., акт № 6, том 5/2008 г., подновена с акт с дв.вх.рег. № 4034/22.02.2018 г., акт № 99, том 4/2018 г., договорна ипотека с дв.вх.рег. № 12777/15.05.2008 г., акт № 79, том 11/2008 г., подновена с акт с дв.вх.рег. № 4037/22.02.2018 г., акт № 100, том 4/2018 г. и има вписани възбрана/и с дв.вх.рег. № 12682/07.07.2010 г., акт № 100, том 7/2010 г., с дв.вх.рег. № 13516/20.07.2010 г., акт № 254, том 7/2010 г., с дв.вх.рег. № 17720/11.08.2011 г., акт № 58, том 8/2011 г., с дв.вх.рег. № 20317/14.09.2011 г., акт № 98, том 9/2011 г., с дв.вх.рег. № 23307/18.10.2011 г., акт № 121, том 10/2011 г., с дв.вх.рег. № 25711/14.11.2011 г., акт № 52, том 11/2011 г., с дв.вх.рег. № 14954/14.06.2018 г., акт № 65, том 5/2018 г. по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  46 080.00 лв. (четиридесет и шест хиляди и осемдесет) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  26.02.2020 г. до 26.03.2020 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  26.02.2020 г. до 26.03.2020 г.,  всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20117110400663. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  26.02.2020 г. до 26.03.2020 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 27.03.2020 г. от 11.10 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота. Съгласно чл. 6, ал. 3 от Правилника за Вписванията, ако имотът попада в административен район, който е кадастриран, в Постановлението за възлагане недвижимят имот се описва съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР и към него се прилага скица-копие от КК на района, в който се намира. В случай, че описаният по-горе недвижим имот не е заснет/е заснет и съответно нанесен неправилно в КК и по настоящата продан бъде обявен купувач, и към момента на издаването на постановлението за възлагане, длъжникът в качеството му на собственик не е провел процедура по правилното заснемане и нанасяне на имота в кадастралната карта, купувачът ще трябва да инициира и проведе посочената процедура по изправяне на непълноти и грешки за своя сметка, преди вписването на възлагателното постановление.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4036
  • Продажба на МПС: 271
  • Продажба на имущество: 196