Производствен имот

Начална цена: 86687.00 лв. Покажи в EUR

373 кв.м., ЛОВЕЧ
гр.Ловеч,местност"Полето"

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 10.03.2020 до 10.04.2020
Обявяване на: 13.04.2020 00:00
Публикувана на: 14.02.2020 16:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор № 43952.4.107 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, четири, точка, сто и седем ), находящ се в гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД–18-10/17.04.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „Полето“ с площ: 1345 кв.м. ( хиляда триста четиридесет и пет квадратни метра ), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: за база за селскостопанска или горскостопанска техника, категория на земята при неполивни условия: 5 ( пета ), стар идентификатор: няма, номер на предходен план: 004107 ( четири хиляди сто и седем ), при граници и съседи на имота: 43952.4.185, 43952.4.108, 43952.171.1, 43952.4.191, 43952.4.183, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДА с идентификатор № 43952.4.107.1 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, четири, точка, сто и седем, точка, едно ), находящ се в гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18-10/17.04.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.4.107, със застроена площ от 31 кв. м. ( тридесет и един квадратни метра ), Брой етажи: 1 ( един ), Предназначение: Сграда на транспорта и СГРАДА с идентификатор № 43952.4.107.2 ( четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, четири, точка, сто и седем, точка, две ), находящ се в гр. Ловеч, общ. Ловеч, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18-10/17.04.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, като сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.4.107, със застроена площ от 373 кв.м. ( триста седемдесет и три квадратни метра ), брой етажи: 1 ( един ), предназначение: Селскостопанска сграда.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №2148/18

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4037
  • Продажба на МПС: 271
  • Продажба на имущество: 196