Гараж

Начална цена: 18656.00 лв. Покажи в EUR

20 кв.м., ПЛОВДИВ
бул. "Източен" №47-49, ет. -1, гараж 11

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 01.03.2020 до 01.04.2020
Обявяване на: 02.04.2020 14:00
Публикувана на: 20.02.2020 11:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20168250400452, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.523.1249.1.9 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка едно, две, четири девет, точка, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, п. к. 4000 (четири хиляди), бул. „Източен“ № 47-49 (четиридесет и седем тире четиридесет и девет), ет. - 1 (минус едно), гараж 11 (единадесет), с предназначение на самостоятелния обект гараж в сграда, с брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ от 19,80 кв. м. (деветнадесет цяло и осемдесет квадратни метра), ВЕДНО с прилежащите части: 0, 66% ид. ч. (нула цяло и шестдесет и шест стотни процента идеални части) от общите части на сградата и 7,38 % ид. ч. (седем цяло и тридесет и осем стотни процента идеални части) от подземна улица, рампа, проход и вентилационни помещения, ЗАЕДНО със съответното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 56784.523.1249 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, едно, две, четири, девет), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.523.1249.1.8, 56784.523.1249.1.10, под обекта: няма, над обекта: няма, а по акт за собственост: на същия етаж – обект № 56784.523.1249.1.8 и обект № 56784.523.1249.1.10, под обекта – няма, над обекта – обект № 56784.523.1249.1.20 и обект № 56784.523.1249.1.21, който СОС се намира в сграда с идентфикатор 56784.523.1249.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, едно, две, четири, девет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, п. к. 4000 (четири хиляди), бул. „Източен“ № 47-49 (четиридесет и седем тире четиридесет и девет), със застроена площ от 418 кв. м. (четири стотин и осемнадесет квадратни метра), с брой етажи: 8 (осем), с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда се намира в поземлен имот с идентификатор 56784.523.1249 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, две, три, точка, едно, две, четири, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, район Централен, п. к. 4000 (четири хиляди), бул. „Източен“ № 47-49 (четиридесет и седем тире четиридесет и девет), с площ от 708 кв. м. (седемстотин и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м), с номер по предходен план 1249 (едно, две, четири, девет), квартал: 486 (четири стотин осемдесет и шести) по плана на Трета градска част, парцел: VI – 1249 (шести-римско, тире, дванадесет четиридесет и девет - арабско), при съседи: 56784.523.1248, 56784 На основание чл. 485, ал. 4 от ГПК началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 18 656.00 лв. (осемнадесет хиляди шестотин петдесет и шест лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, съгласно чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 674
  • Продажба на МПС: 41
  • Продажба на имущество: 45