Други

Начална цена: 34276.00 лв. Покажи в EUR

212 кв.м., МАДАН
СГРАДА (БИВШ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН), находящ се в кв. "Конски дол", ул. "Тракия" №33

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 07.03.2020 до 07.04.2020
Обявяване на: 08.04.2020 10:00
Публикувана на: 20.02.2020 14:31

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) I-обществено обслужване, кв. 66 по плана на гр. Мадан, одобрен със Заповед № А-4/31.10.2005 г. на Кмета на Община Мадан, с площ, съгласно документа за собственост – Договор за покупко-продажба, вписан в Служба по вписванията – Мадан, като Акт № 215, том № 1, книга: Вписвания, дв.вх.рег. № 784 от 01.10.2007 г., в размер на 1538 кв.м. (хиляда петстотин тридесет и осем квадратни метра), при граници и съседи на имота, съгласно регулационния план: от изток – УПИ III, кв. 66, от юг – улица, от запад – празно място, от север – река, който имот представлява реално обособена част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46045.502.415 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 9031 кв. м. (девет хиляди тридесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, находящ се в землището на гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, кв. Конски дол, ул. Тракия № 33, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 46045.502.348, 46045.502.740, 46045.502.565, 46045.502.414, ВЕДНО с разположения в поземления имот БИВШ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, представляващ СГРАДА с идентификатор 46045.502.415.2, със застроена площ от 212 кв.м. и с предназначение: сграда за образование.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38