Магазин

Начална цена: 139600.00 лв. Покажи в EUR

273 кв.м., КЪРДЖАЛИ
гр.Кърджали, п.к.6600, кв.“Възрожденци“, бл.58, ет.0

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Хриса Делчева Пурнарова
Срок: от 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 14.04.2020 10:00
Публикувана на: 27.02.2020 10:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

„МАГАЗИННА ЧАСТ НА ДВЕ НИВА“ с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.113.30.1.66 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и тринадесет, точка, тридесет, точка, едно, точка, шестдесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Кърджали, одобрена със Заповед № РД 18 66/18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК гр. Кърджали, находяща се в гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, в жилищен блок № 58 /бивш жилищен блок № 7/, в кв. 6, с административен адрес съгласно скица на СГКК: гр.Кърджали, п.к.6600 /шест хиляди и шестстотин/, кв.“Възрожденци“, бл.58 /петдесет и осем/, ет.0 /нула/, с предназначение: за търговска дейност, попадаща в сграда с идентификатор №40909.113.30.1 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и тринадесет, точка, тридесет, точка, едно/, в поземлени имоти с идентификатори 40909.113.30 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и тринадесет, точка, тридесет/ и 40909.113.33 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и тринадесет, точка, тридесет и три/, която магазинна част представлява един обем с две нива и съдържа: ниво на кота 1.50 /минус един метър и петдесет сантиметра/ със застроена площ 190.67 /сто и деветдесет цяло и шестдесет и седем стотни/ кв. м., състоящо се от две зали, два склада, два санитарни възела с преддверие и стълбище, и ниво на кота +1.30 /плюс един метър и тридесет сантиметра/ със застроена площ 82.60 /осемдесет и две цяло шестдесет стотни/ кв. м., състоящо се от зала, коридор, склад и санитарен възел с преддверие, ведно с принадлежащите на магазина 3.170% /три цяло и сто седемдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 3.170% /три цяло и сто седемдесет хилядни процента/ идеални части от правото на строеж и общо ползваната със съседния магазин входна площадка със застроена площ 44.00 /четиридесет и четири/ кв. м., при граници съгласно документ за собственост: югозапад магазин, северозапад магазин, горе апартамент и частично покрив и при граници съгласно схема: на същия етаж обект № 40909.113.30.1.49, обект № 40909.113.30.1.50; над обекта обект № 40909.113.30.1.30 и обект № 40909.113.30.1.31.

ЧСИ

Име: Хриса Делчева Пурнарова
Служебен номер: 741
Телефон: 0361 - 62443
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47, офис No1
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Хриса Делчева Пурнарова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38