Магазин

Начална цена: 250848.00 лв. Покажи в EUR

313 кв.м., БАЛЧИК

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 17.04.2020 09:30
Публикувана на: 28.02.2020 11:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- 312,52 (триста и дванадесет цяло и петдесет и две стотни) кв.м. в идеални части от имот от недвижим имот с административен адрес: гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, ул. „Дунав“ №2, вх.Д (стар административен адрес: гр. Балчик ул. "Варненска" № 2 бл.2 вх. Г), разположен на партерния етаж, целият с площ 402,29 (четиристотин и две цяло и двадесет и девет стотни) квадратни метра по акт за собственост, а съгласно кадастрална схема - с площ 414,71 /четиристотин и четиринадесет цяло и седемдесет и една стотни/ квадратни метра, с идентификатор №02508.73.81.1.86 (нула, две, пет, нула, осем, точка, седем, три, точка, осем, едно, точка, едно, точка, осем, шест), който попада в сграда №1 разположена в поземлен имот с идентификатор №02508.73.81 (нула, две, пет, нула, осем, точка, седем, три, точка, осем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Балчик, община Балчик, област Добрич, одобрени със Заповед № 300-5-5/02.02.2004 г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-08-Б-1934/31.10.2007 г. на Началника на СГКК – Добрич, образуван в следствие на обединяването на имот с идентификатор №02508.73.81.1.81 с площ 90,40 кв.м., представляващ търговски обект - МАГАЗИН, и имот с идентификатор №02508.73.81.1.82 с площ 312,52 кв.м., представляващ "ГАРНИЗОНЕН КЛУБ" със ЗП 202,60 кв.м., ведно с тоалетен възел със ЗП 102,09 кв.м. и сервизно помещение със ЗП 7,83 кв.м., с начин на трайно ползване – ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, представляващ МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ със застроена площ 402,29 (четиристотин и две цяло и двадесет и девет стотни) квадратни метра с пристройка със застроена площ 12,42 (дванадесет цяло четиридесет и две стотни) квадратни метра, рампа и стълбище със застроена площ 42,78 (четиридесет и две цяло и седемдесет и осем стотни) квадратни метра, при граници и съседи - самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж - №02508.73.81.1.80, под обекта – няма и над обекта – №02508.73.81.1.52, №02508.73.81.1.69, №02508.73.81.1.53, №02508.73.81.1.68 и №02508.73.81.1.67, както и ведно с 13,7061% ид.ч. от общите части на сграда с идентификатор № 02508.73.81.1 и ведно с 13,7061% ид.ч. от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор № 02508.73.81. Описание: търговският обект е ситуиран на партерния етаж на масивна жилищна сграда с идентификатор 02508.73.81.1 и представлява голяма търговска зала с два входа от север от към кръстовище и улица „Дунав“. До магазина се подхожда по масивно стълбище в североизточния край и по метално стълбище в северозападния край на обекта. От югоизточната страна от към вътрешния двор е изградена рампа и вход за зареждане. При огледа имотът се идентифицира като магазин за хранителни стоки, склад към магазина и магазин за резервни части. Вътрешното разпределение на пространството на търговската зала е осъществено посредством гипскартон, а носещите стени са тухлени зидове. Магазинът за хранителни стоки е с подход по металното стълбище. Складът към магазина е с подход за зареждане от към рампа, магазинът за резервни части е ситуиран в североизточния край с подход по масивното стълбище на североизток. Магазинът за резервни части се състои от една търговска зала с под-теракот, стени-гипсова шпакловка с латекс, таван-окачен, дограма – ПВЦ. Складът е отворен към търговската зала на магазина за хранителни стоки с под-теракот, стени-гипсова шпакловка с латекс, таван-окачен, дограма – ПВЦ. Търговската зала е с под-теракот, стени-гипсова шпакловка с латекс, таван-окачен. Обслужващите помещения към магазина са няколко: офис, битова стая, баня с тоалетна в едно, санитарно помещение, кухненско помещение, малък склад и коридор. Виски помещения са с под-теракот, стени с фаян на височина 1,50 м, таван – гипсова шпакловка с латекс. Търговският обект е снабден с ел. Инсталация-трифазна, ВиК и ОВИ инсталации. Общо добро състояние на целият търговски обект, ползва се по предназначение. Годиан на въвеждане в експолатация – 2007 г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Балчик: договорна ипотека №111, том 1, дв.вх.рег.№1632/17.04.2007г. учредена до размер на 112000 евро, вземането по която е цедирано с договор за цесия вписан с акт №5, том 1, дв.вх.рег.№222/06.02.2014г.; договорна ипотека №192, том 1, дв.вх.рег.№2734/28.06.2007г. учредена до размер на 51000 евро; договорна ипотека №122, том 1, дв.вх.рег.№2414/29.10.2010г. учредена до размер на 40000 евро; възбрана №225, том 1, дв.вх.рег.№2411/08.10.2015г.; възбрана №35, том 1, дв.вх.рег.№268/08.02.2016г.; възбрана №91, том 1, дв.вх.рег.№783/04.04.2016г.; възбрана №216, том 1, дв.вх.рег.№2070/19.08.2016г.; възбрана №271, том 1, дв.вх.рег.№2852/04.12.2018г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38