Тристаен апартамент

Начална цена: 65000.00 лв. Покажи в EUR

56 кв.м., СОФИЯ
гр.София, р-н "Надежда", жк."Надежда - 2", бл.219, вх."Б", ет.3, ап.14

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
Срок: от 09.03.2020 до 09.04.2020
Обявяване на: 10.04.2020 09:00
Публикувана на: 05.03.2020 11:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

Подписаната Петя Вълкова, Помощник- Частен съдебен изпълнител в кантората на Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 13.02.2019 г., собственост на Станимир Иванов Христов и Даниела Пламенова Асенова, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1382.2089.1.14 (шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, три, осем, две, точка, две, нула, осем, шест, точка, едно, точка, едно, четири) /със стар идентификатор 68134.1382.2006.2.14/, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.София със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на Изп.директор на АГКК, без издадена заповед за изменение в КККР, представляващ АПАРТАМЕНТ № 14, с адрес на имота: гр.София, район Надежда, ж.к.”Надежда-2 ”, бл.219, вх.”Б”, ет. 3, ап.14, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1 (едно), състоящ се от три стаи (едната преходна), кухня и обслужващи помещения, с посочена в документа площ и съгласно кадастралната карта от 56,23 кв.м. (петдесет и шест цяло и двадесет и три стотни кв.м.), при граници на апартамента по акт за собственост: от изток - двор, от запада - дор, от север - апартамент № 13 , от юг - двор и съгласно кадастралната карта със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор № 68134.1382.2089.1.13, под обекта - имот с идентификатор № 68134.1382.2089.1.12, над обекта - имот с идентификатор № 68134.1382.2089.1.16, ЗАЕДНО с ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ (МАЗЕ) № 12 (дванадесет), с полезна площ от 6,48 кв.м. (шест цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра), при граници: от изток - двор, от запад - коридор, от север - мазе № 11 (единадесет), от юг - двор, ЗАЕДНО с 5,878 % (пет цяло осемстотин седемдесет и осем хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Възбрана вх. № 122, том 1, дв.вх.рег. № 9517/24.06.1998 г.; Искова молба вх. № 41, том 2, дв.вх.рег. № 6839/22.03.2002 г.; Отбелязване по вписана искова молба вх. № 26, том 6, дв.вх.рег. № 6896/22.03.2011 г.; Искова молба вх. № 265, том 9, дв.вх.рег. № 35179/15.08.2012 г.; Отбелязване по вписана искова молба вх. № 129, том 44, дв.вх.рег. № 50325/26.08.2015 г.; Искова молба вх. № 228, том 11, дв.вх.рег. № 51849/24.08.2016 г. - за допускане на делба; Отбелязване по вписана искова молба вх. № 157, том 63, дв.вх.рег. № 71734/02.11.2018 г. - за допускане на делба между съсобствениците; Възбрана вх. № 29, том 11, дв.вх.рег. № 32523/25.05.2018 г. от публичнен изпълнител за задължения към НАП; Отбелязване по вписана искова молба вх. № 258, том 3, дв.вх.рег. № 2226/23.01.2019 г. - за изнасяне на публична продан на делбения имот; Възбрана вх. № 152, том 2, дв.вх.рег. № 3658/31.01.2019 г. на ЧСИ Стоян Якимов по изп.дело № 20198440400258; ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 65 000.00 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 10.04.2020 г. в началото на работния ден, като започва на 09.03.2020 г. и завършва на 09.04.2020 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка с пазача на тел. 0885220000 За пазач на имота е определен Станимир Христов Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20198440400258. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 10.04.2020 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/. Дата: 19.02.2020г.

ЧСИ

Име: Стоян Благоев Якимов
Служебен номер: 844
Телефон: 0700 20 844
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Д-р Г. Вълкович" № 3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.yakimov.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Стоян Благоев Якимов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38