Парцел

Начална цена: 1954.00 лв. Покажи в EUR

981 кв.м., Щръклево
1/2 идеална част

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Иван Иванов Хаджииванов
Срок: от 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 24.04.2020 09:00
Публикувана на: 06.03.2020 09:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ИВАН ХАДЖИИВАНОВ рег. №832 РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че от 23.03.2020 г. до 23.04.2020 г. по изпълнително дело № 20178320400200 ще се проведе публична продан на следните недвижими имоти, собственост на НЕДКО ДИМИТРОВ ЗАЙКОВ, а именно: 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 501.261 /петстотин и едно, точка, двеста шестдесет и едно/, квартал 94 /деветдесет и четири/ по плана на село Щръклево, община Иваново, област Русе, одобрен със заповед № РД-02-14-2158/15.02.2000 г. на МРРБ, с площ 981 кв.м. /деветстотин осемдесет и един квадратни метра/, при граници и съседи: 501.9502 - улица, 501.258 – поземлен имот, 501.260 – поземлен имот, 501.262 – поземлен имот. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 1954 лв. Тежести върху имота: възбрана в полза на взискателя Желаещите да купят имота могат да се явят в канцеларията на Частния съдебен изпълнител, гр. Русе, ул. "Георги С. Раковски" № 13, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и участват в наддаването, като всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подават предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в РЕГИСТРАТУРАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. РУСЕ. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Валидни са наддавателните предложения, които са равни на началната цена или я надхвърлят с не повече от 30 на сто от нея. Задатъкът, в размер на 10% върху обявената първоначална цена, се внася по сметката на Частния Съдебен изпълнител. Банкова сметка за внасяне на задатък – „БАНКА ДСК"-ЕАД: BG 29 STSA 93000015582812, BIC: STSABGSF. Проданта приключва в края на работното време на последния, посочен в обявлението, ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Участвалите в публичната продан в началото на работния ден след изтичане на срока за подаване на наддавателните предложения трябва да се явят в СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, зала в зависимост от съдебното разписание, за обявяване на купувача, предложил най-висока цена. При обявяването на купувача, всеки от явилите се и допуснати наддавачи може да предложи устно по-висока цена, като стъпката е в размер на един задатък, до изчерпване на предложенията. Купувачът в двуседмичен срок след приключване на проданта внася предложената от него цена след приспадане на внесения задатък. На осн. чл. 493, т. 2 от ГПК след плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи. . 05.03.2020 г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: гр. РУСЕ /И. ХАДЖИИВАНОВ/

ЧСИ

Име: Иван Иванов Хаджииванов
Служебен номер: 832
Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска No44
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://hadjiivanov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Иван Иванов Хаджииванов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38