Двустаен апартамент

Начална цена: 24940.22 лв. Покажи в EUR

57 кв.м., Стойките
общ. Смолян, обл. Смолян

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 24.04.2020 11:00
Публикувана на: 07.03.2020 22:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

13. АПАРТАМЕНТ № 6, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-8/16.02.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 56.60 кв.м. (петдесет и шест цяло и шестдесет стотни квадратни метра), с административен адрес: с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл. Смолян, находящ се във вх. В, ет. 2 от ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 69345.100.272.1, със застроена площ от 531 кв.м. (петстотин тридесет и един квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 69345.100.272, с площ от 1730 кв.м. (хиляда седемстотин и тридесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 30 м), за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-251, кв. 44 и Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-251, кв. 44 по регулационния план на с. Стойките, ЕКАТТЕ 69345, общ. Смолян, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 69345.100.272.1.33, 69345.100.272.1.31, под обекта: 69345.100.272.1.23, над обекта: 69345.100.272.1.39, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 69345.100.221, 69345.100.1957, 69345.100.271, 69345.100.218, ВЕДНО с 2.639 % (две цяло и шестстотин тридесет и девет хилядни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 2.639 % (две цяло и шестстотин тридесет и девет хилядни процента) идеални части от правото на собственост върху поземления имот.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38