Заведение

Начална цена: 146596.00 лв. Покажи в EUR

191 кв.м., ЧЕПЕЛАРЕ
ул. Никола Чичовски № 54

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 22.04.2020 11:30
Публикувана на: 11.03.2020 21:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СГРАДА с идентификатор 80371.242.470.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 191 кв. м. (сто деветдесет и един квадратни метра), състояща се от: ресторант, кухня, санитарни възли, стълбищна клетка и склад, с административен адрес: гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, ул. Никола Чичовски № 54, с предназначение: Сграда за обществено хранене, разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.242.470, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 719 кв.м. (седемстотин и деветнадесет квадратни метра), при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 80371.242.471, 80371.242.9055, 80371.242.9051, 80371.242.469, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 523
  • Продажба на МПС: 28
  • Продажба на имущество: 36