Тристаен апартамент

Начална цена: 31110.40 лв. Покажи в EUR

84 кв.м., СМОЛЯН
ул. Младост № 20, вх. Б, ет. 4, ап. 24

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 28.03.2020 до 28.04.2020
Обявяване на: 29.04.2020 10:00
Публикувана на: 11.03.2020 21:34

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ № 24, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.916.232.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 84.38 кв.м. (осемдесет и четири цяло и тридесет и осем стотни квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Младост № 20, вх. Б, ет. 4, ап. 24, намиращ се в четириетажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 67653.916.232.1 и със застроена площ от 420 кв.м. (четиристотин и двадесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.916.232, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Комплексно застрояване, и с площ от 1189 кв.м. (хиляда сто осемдесет и девет квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.916.232.1.22, 67653.916.232.1.24, под обекта: 67653.916.232.1.17, над обекта: няма, и при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.916.233, 67653.916.74, 67653.916.231, ВЕДНО с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 24, с полезна площ от 7,38 кв. м. (седем цяло и тридесет и осем стотни квадратни метра), ВЕДНО с 5,51 % (пет цяло и петдесет и една стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО с 5,51 % (пет цяло и петдесет и една стотни процента) идеални части от от правото на строеж върху поземления имот.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 523
  • Продажба на МПС: 28
  • Продажба на имущество: 36