Търговски имот

Начална цена: 86800.00 лв. Покажи в EUR

2716 кв.м., БУРГАС

Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
ЧСИ: Ивелина Борисова Божилова
Срок: от 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 14.04.2020 10:00
Публикувана на: 12.03.2020 13:46

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИМОТ № 007023 /нула, нула, седем хиляди двадесет и три/, по плана за земеразделяне на землището на гр.Бургас , кв.”Сарафово”, общ. Бургас, с площ от 3.000 дка /три декара/, представляващ ПОСЕВНА ПЛОЩ, III /трета/ категория на земята при неполивни условия, в местността „ПОД ШОСЕТО”, при граници на имота: имот № 007026 – посевна площ на Калинка Захариева Христова и др.; имот № 007024 – посевна площ на Ангел Иванов Георгиев; имот № 007008 – посевна площ на Димитър Кръстев Атанасов; имот № 00702 – полски път – оставаща общинска собственост, а съгласно скица на Агенция по кадастъра-Служба по кадастъра-Бургас, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.1.740 /седем хиляди седемдесет и девет, точка, едно, точка, седемстотин и четиридесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД – 18-9/30.01.2009г.на Изпълнителния Директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-02-1802/29.12.2009г. на Началника на СГКК - Бургас, с площ от 2 716 кв.м. /две хиляди седемстотин и шестнадесет квадратни метра/, с адрес на поземления имот: гр.Бургас, кв.Сарафово, местност „ПОД ШОСЕТО”, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За складова база, номер по предходен план: 007023, парцел: IV, при съседи: 07079.1.1417, 07079.1.1416, 07079.1.739, 07079.1.1420.

ЧСИ

Име: Ивелина Борисова Божилова
Служебен номер: 800
Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
E-mail: [email protected]
Адрес: Бургас, ул. Иван Шишман No4, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Бургас
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Борисова Божилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38