Гараж

Начална цена: 10344.00 лв. Покажи в EUR

27 кв.м., СВИЩОВ
град Свищов, ул.“Патриарх Евтимий“ № 66, вход „Б“, етаж № 0

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 14.04.2020 08:30
Публикувана на: 12.03.2020 15:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

II. НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свищов, Община Свищов, Област Велико Търново, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65766.702.4322.1.24 (шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и две, точка, четири хиляди триста двадесет и две, точка, едно, точка, двадесет и четири), находящ се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4322, с адрес: град Свищов, ул.“Патриарх Евтимий“ № 66, вход „Б“, етаж № 0 (нула), с предназначение: гараж в страда, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ: 27.36 кв. м (дведесет и седем цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра), прилежащи части: няма посочени, при съседни самостоятелни обекти на сградата: на същия етаж – 65766.702.4322.1.23, 65766.702.4322.1.25, под обекта – няма, над обекта – 65766.702.4322.1.1, който имот е описани в Нотариален акт за покупко-продажба № 197 от 23.05.2007 г.,том V, рег. № 5008, дело № 341/2007 г. на Любомира Аджарска – нотариус с рег. № 294 на Нотариалната камара, в района на Свищовски районен съд, както следва: ГАРАЖ № 4 (четири), находящ се в същата сграда, със застроена площ от 27.36 кв. м (двадесет и седем цяло и тридесет и шест стотни квадратни метра), при граници: запад – гараж № 3, изток – гараж № 5, север – стълбищна клетка, юг – външен зид, заедно с 1.35 % идеални части (едно цяло и тридесет и пет стотни процента идеални части) от съответното право на строеж върху поземления имот. Собственост на: Пресиян Григоров Пенев Тежести за имота: Договорна ипотека от 11.11.2010 г. в полза на взискателя по делото „Уникредит Булбанк“ АД за сумата от 42 000 евро, възбрана по делото в полза на взискателя „Уникредит Булбанк“ АД от 12.03.2018 г., възбрана по делото в полза на взискателя „Уникредит Булбанк“ АД от 26.03.2018 г. и право на ползване ГРИГОР ПЕНЕВ ПЕНЕВ, учредено на 06.07.2015 г. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 10 344 лв. (десет хиляди триста четиридесет и четири лева).

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38