Парцел

Начална цена: 23984.00 лв. Покажи в EUR

305 кв.м., СВИЩОВ
ул."Одрин" № 3

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 14.04.2020 08:30
Публикувана на: 12.03.2020 15:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

III. НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свищов, област Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.702.1194 (шест, пет, седем, шест, шест, точка, седем, нула, две, точка, едно, едно, девет, четири), с адрес: град Свищов, ул. „Одрин“ № 3 (три), с площ от 305 кв. м (триста и пет квадратни метра), с трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен комплекс, номер по предходен план: 5011194 (пет, нула, едно, едно, едно, девет, четири), при съседни поземлени имоти: 65766.702.1196, 65766.702.1195, 65766.702.1193, 65766.702.9722, 65766.702.1198, 65766.702.1197, заедно с всички подобрения, приращения и трайни насаждения, който имот е описан в Нотариален акт за покупко-продажба № 79 от 13.11.2006 г., том VІ, рег. № 8094, дело № 959/2006 г. на Надка Ганева – нотариус рег. № 349 на Нотариалната камара, в района на Свищовски районен съд, вписан в АВ – Свищов с вх. № 4256 от 13.11.2006 г., акт № 91, том ХV, дело № 3265/2006 г., както следва: ДВОРНО МЯСТО с площ от 303 кв. м (триста и три квадратни метра), съставляващо поземлен имот № 1194 (хиляда сто деветдесет и четири), в квартал 41 (четиридесет и едно) по ПУП на град Свищов, ул. „Одрин“ № 3, при граници и съседи: улица „Одрин“, свещ. Петър Йорданов, Зорка Аспарухова, Йосиф Колипатков и Никола Станчев, заедно с построената в това дворно място ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 60 кв.м. (шестдесет квадратни метра), построена през 1920 г.заедно с всички подобрения, приращения и трайни насаждения. Собственост на: Анелия Стефанова Пенева Тежести за имота: Договорна ипотека от 11.11.2010 г. в полза на взискателя по делото „Уникредит Булбанк“ АД за сумата от 42 000 евро и възбрана по делото в полза на взискателя „Уникредит Булбанк“ АД от 12.03.2018 г. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 23 984 лв. (двадесет и три хиляди деветстотин осемдесет и четири лева).

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38