Търговски имот

Начална цена: 148832.00 лв. Покажи в EUR

127 кв.м., СВИЩОВ
ул."Алеко Константинов" № 1

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 13.03.2020 до 13.04.2020
Обявяване на: 14.04.2020 08:30
Публикувана на: 12.03.2020 15:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

IV. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в град Свищов, ул. „Алеко Константинов“ № 1 /едно/, а именно: 1./ МАГАЗИН № 1 /едно/, състоящ се от: търговско помещение, склад към него, баня, тоалетна и коридор с обща застроена площ от 31.70 /тридесет и едно цяло и седемдесет стотни/ квадратни метра, ведно с правото на строеж върху общински имот, съставляващ урегулиран поземлен имот ІІI-2163 /три римско за две хиляди шестотин и три арабско/, в квартал 52 /петдесет и втори/ по ПУП на град Свищов, при граници на магазина: изток – външен зид и тото пункт, запад – магазин № 2 на Анелия Пенева, север – улица „Алеко Константинов“ и юг – стълбище на жилищен блок, вход „Б“, който имот съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свищов представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65766.701.2163.1.124 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и едно, точка, две хиляди сто шестдесет и три, точка, едно, точка, сто двадесет и четири/, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР. Адрес на имота: град Свищов, ул. "Алеко Константинов", вх. В, ет. 0. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.701.2163. Предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 31.70 кв. м. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 65766.701.2163.1.138, 65766.701.2163.1.123; под обекта - няма; над обекта - 65766.701.2163.1.135; 2./ МАГАЗИН № 2 /две/, състоящ се от: търговско помещение, два склада към него, баня, тоалетна и коридор с обща застроена площ от 95.60 /деветдесет и пет цяло и шестдесет стотни/ квадратни метра, ведно с правото на строеж върху общински имот, съставляващ урегулиран поземлен имот ІІI-2163 /три римско за две хиляди шестотин и три арабско/, в квартал 52 /петдесет и втори/ по ПУП на град Свищов, при граници на магазина: изток – магазин № 1 на Анелия Пенева и стълбище на жилищен блок, вход „Б“, запад – магазин на Иван Йонков Колев, север – улица „Алеко Константинов“ и юг – външен зид, който имот съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свищов представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65766.701.2163.1.123 /шестдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и шест, точка, седемстотин и едно, точка, две хиляди сто шестдесет и три, точка, едно, точка, сто двадесет и три/, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР. Адрес на имота: град Свищов, ул. "Алеко Константинов", вх. В, ет. 0. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.701.2163. Предназначение на самостоятелния обект: За офис. Брой нива на обекта: 1. Посочена в документа площ: 95.60 кв. м. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 65766.701.2163.1.124, 65766.701.2163.1.122; под обекта - няма; над обекта - 65766.701.2163.1.4, 65766.701.2163.1.135, 65766.701.2163.1.3. В обектите описани в т. 1 и 2, а именно: МАГАЗИН № 1 и МАГАЗИН № 2, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 22 от 20.07.2007 г. на Главен архитект на Община Свищов е извършено „Преустройство на съществуващи помещения за банков офис“. Собственост на: Анелия Стефанова Пенева Тежести за имота: Договорна ипотека от 28.03.2006 г. в полза на взискателя по делото „Уникредит Булбанк“ АД за сумата от 75 000 лв., подновена на 11.03.2016 г. САМО ЗА МАГАЗИН № 2, договорна ипотека от 18.12.2007 г. в полза на взискателя по делото „Уникредит Булбанк“ АД за сумата от 120 000 лв., подновена на 13.12.2017 г. са Магазин № 1 и Магазин № 2, възбрана по делото в полза на взискателя „Уникредит Булбанк“ АД от 12.03.2018 г. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 148 832 лв. (сто четиридесет и осем хиляди осемстотин тридесет и два лева).

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38