Земеделска земя

Начална цена: 472.80 лв. Покажи в EUR

635 кв.м., Димча
м.103 Под село

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 17.04.2020 08:30
Публикувана на: 13.03.2020 11:55

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г. с обявяване на 17.04.2020 г. ще бъде проведена публична продан по реда на ГПК чл. 487 – 501 на следните НЕДВИЖИМИ ИМОТИ: 1. Недвижим имот с кадастрален идентификатор № 21138.200.1 (две едно едно три осем точка две нула нула точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-946/19.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Димча, община Павликени, с адрес: местност "103 Под село", площ: 635 кв.м. (шестстотин тридесет и пет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 2 (втора) при съседи: 21138.888.9901, 21138.180.173, 21138.200.2, който имот представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 200001, находящ се в с. Димча, ЕКАТТЕ 21138, Местността „Под село“, втора категория, с площ от 0.635 кв. м (шестстотин тридесет и пет квадратни метра), Начин на трайно ползване: НИВА, при граници и съседи: № 000376 – жил. Територия на с. Димча, № 200002 – нива на Община Павликени и № 000173 – дере на Община Павликени. СОБСТВЕНИК: МИРОСЛАВ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ ИПОТЕКИ и други тежести за имотите: Вписана Възбрана в полза на Уникредит Булбанк АД, по делото от 26.04.2016 г., вписана Възбрана в полза на Еос Матрикс АД по ИД № 1435/2017 г. на ЧСИ Виктор Георгиев от 03.01.2018 г. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 472,80 лв. (четиристотин седемдесет и два лева и осемдесет стотинки).

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38