Земеделска земя

Начална цена: 213.20 лв. Покажи в EUR

600 кв.м., Димча
м.138 Чуката

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Виктор Георгиев Георгиев
Срок: от 16.03.2020 до 16.04.2020
Обявяване на: 17.04.2020 08:30
Публикувана на: 13.03.2020 12:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

3. 1/2 идеална част от недвижим имот с кадастрален идентификатор № 21138.202.3 (две едно едно три осем точка две нула две точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-946/19.12.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Димча, община Павликени, с адрес: местност "138 Чуката", площ: 600 кв.м. (шестстотин квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 3 (трета) при съседи: 21138.219.78, 21138.202.2, 21138.202.4, който имот представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 202003 /двеста и две хиляди и три/, Начин на трайно ползване: НИВА, Местността „138 Чуката“, трета категория, с площ от 0.600 кв. м (шестстотин квадратни метра), при граници и съседи: № 000373 - пасище, мера на Община Павликени, № 202002 - нива на насл. на Дона Колева Вацова, № 202004 - полски път на Община Павликени; СОБСТВЕНИК: МИРОСЛАВ КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ ИПОТЕКИ и други тежести за имотите: Вписана Възбрана в полза на Еос Матрикс АД, по ИД № 1435/2017 г. на ЧСИ Виктор Георгиев от 03.01.2018 г., вписана Възбрана в полза на Уникредит Булбанк АД, по делото от 07.02.2018 г. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 213,20 лв. (двеста и тринадесет лева и двадесет стотоинки).

ЧСИ

Име: Виктор Георгиев Георгиев
Служебен номер: 725
Телефон: 062 - 650 629
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Васил Левски No3, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://www.bailiff-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Виктор Георгиев Георгиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38