Други

Начална цена: 80000.00 лв. Покажи в EUR

2100 кв.м., Добринище
ул. „Гарата”

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 27.03.2020 до 27.04.2020
Обявяване на: 28.04.2020 09:00
Публикувана на: 15.03.2020 15:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Предмет на публичната продан е ПОЗЕМЛЕН ИМОТ идентификатор 21498.114.69, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/15.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед: КД-14-01-100/07.04.2008 год. на Началника на СГКК – Благоевград, адрес на поземления имот: гр. Добринище, п.к. 2777, ул. „Гарата”, площ: 2100 кв. м. /две хиляди и сто квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: 114037, квартал: 114, парцел: 11, съседи: 21498.114.61, 21498.114.71, 21498.113.26, 21498.350.536, 21498.350.520, 21498.114.68, 21498.113.253, а съгласно Договор 18/10.04.2008 за продажба на недвижим имот – Частна държавна собственост, вписан в Служба вписвания с Вх. рег. 3158/15.04.2008 г., том 1, Акт 102, парт. книга; том 1222, стр. 17214, представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 21498.114.69 /две едно четири девет осем, точка едно едно четири, точка шест девет/ с площ от 2100.00 / две хиляди и сто квадратни метра/кв. м., /по скица 5370/07.04.2008 г.изд. от СГКК – Благоевград/ по кадастралната карта на гр. Добринище, одобрена със Заповед 300-5-18/02.04.2003 г. на МРРБ, изменена със Заповед КД-14-01-100/07.04.2008 г. на Началника на СГКК – Благоевград с трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, със стар идентификатор – кв. 114, УПИ /парцел/ XI, 114037 по ПУП и ПР на гр. Добринище, при съседи: 21498.350.536, 21498.114.68, 21498.350.520, 21498.113.26, 21498.114.71, 214987.114.61, 21498.113.253. Привлекателност на района: добра; Тенденции за развитие на района: средна; Тенденции на развитие на пазарните цени на имотите: стабилни. Пазарно предлагане на собственост от оценявания вид: умерено. Пазарно търсене на собственост от оценявания вид: умерено. Търсене и предлагане на имоти от оценявания тип: предлагане и търсене са в равновесие. Инженерната инфраструктура на района: пътя до имота е асфалтиран. • Водопровод ■ Да • Електрификация ■ Да • Улична мрежа с трайни пътни настилки ■ Да Имотът е с равнинен характер, непосредствено до асфалтирания път, минаващ през Добринище и идващ откъм Банско, непосредствено срещу бензиностанция. Имота е ограден от едната страна с телена мрежа, а от другата граничи с релси за кулокран по цялата си дължина. В имота има електроснабдяване и водоснабдяване. В момента на огледа имота не се използва и не е застроен. Достъпът до имота се осъществява по асфалтиран път. Имотът се намира вляво на самия път при влизане в Добринище от Банско, както и до гарата, в квартал с промишлено предназначение. Разположен е на около 1 километър от центъра на града, нo на комуникативно място в близост до новата бензиностанция на "Лукоил" на асфалтиран път. Районът е с изградена инженерна инфраструктура. Пътищата около обекта са с трайна настилка. Екологичната обстановка е нормална. Google координати: географска ширина: 41° 49' 30.30"С; географска дължина: 23° 33' 31.07"И. Районът е с много добри перспективи за всякакъв род бизнес дейности. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Георги Николов Цеклеов
Служебен номер: 702
Телефон: 0747 – 80809; 0 89 456 8077
E-mail: [email protected]
Адрес: Разлог, ул. Бяла река No14
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.georgitsekleov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Николов Цеклеов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 527
  • Продажба на МПС: 28
  • Продажба на имущество: 36