Парцел

Начална цена: 474204.00 лв. Покажи в EUR

2036 кв.м., Ръжево Конаре
с.Ръжево Конаре, общ.Калояново, обл.Пловдив

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
Срок: от 21.03.2020 до 21.04.2020
Обявяване на: 22.04.2020 14:00
Публикувана на: 16.03.2020 11:12

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Обект „Телчарник“ - инв.№30, със застроена площ от 2036 кв.м., който съгласно Удостоверение за идентичност изх.№482/12.06.2012г. на Общинска служба Земеделие - Калояново е идентичен със следните имоти/сгради : Сграда с идентификатор 63567.170.45.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ръжево Конаре, общ.Калояново, обл.Пловдив, одобрени със Заповед -18-7/10.03.2011г., на ИД на АГКК, адрес на имота: с.Ръжево Конаре, със застроена площ от 732 кв.м., предназначение: Селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 63567.170.45. Сграда с идентификатор 36567.170.45.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ръжево Конаре, общ.Калояново, обл.Пловдив, одобрени със Заповед -18-7/10.03.2011г., на ИД на АГКК адрес на имота: с.Ръжево Конаре, със застроена площ 425 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 63567.170.45. Сграда с идентификатор 63567.170.45.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ръжево Конаре, общ.Калояново, обл.Пловдив, одобрени със Заповед -18-7/10.03.2011г., на ИД на АГКК адрес на имота: с.Ръжево Конаре, със застроена площ 70 кв.м., брой етажи -1, предназначение: селскостопанска сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 63567.170.45, построени върху държавна земя, съставляваща по нотариален акт №153,том 36/2003г, на Службата по вписванията Пловдив парцел №411/ от IV- ти стопански двор на с.Ръжево Конаре, местност „Гъбрака“, имот №000549 по картата на възстановената собственост на с.Ръжево Конаре, който имот съгласно Удостоверение за идентичност №482/12.06.2012г, на Общинска служба Земеделие Калояново е идентичен с поземлен имот с идентификатор 635.170.45 по кадастралния план на с.Ръжево Конаре, община Калояново, ЕКАТТЕ 63567. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63567.170.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ръжево Конаре, общ.Калояново, обл.Пловдив, одобрени със Заповед -18-7/10.03.2011г., на ИД на АГКК адрес на имота: с.Ръжево Конаре, Стопански двор №4, с площ от 8195 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: за стопански двор, номер по предходен план 0.528, III, парцел :403, при съседи на поземления имот: ПИ 63567.170.15, 63567.170.520; 63567.170.41; 63567.170.40; 63567.170.39; 63567.170.38; 63567.170.35; 63567.170.36; 63567.170.13, който имот съгласно удостоверение за идентичност изх.№483/12.06.2012г, на Общинска Служба Земеделие Калояново е идентичен с имот №000528 по картата на възстановена собственост на с.Ръжево Конаре, парцел :403 по плана на Стопански двор: IV, ВЕДНО с построените в имота сгради както следва: Сграда с идентификатор 63567.170.37.1 по плана на с.Ръжево Конаре, община Калоянова, Област Пловдив, адрес на сградата: с.Ръжево Конаре, със застроена площ от 92 кв.м., брой етажи:1, предназначение: селскостопанска сграда; Сграда с идентификатор 63567.170.37.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ръжево Конаре, Община Калояново, Област Пловдив, адрес на имота – с.Ръжево Конаре, със застоена площ от 708 кв.м., предназначение: селскостопанска сграда и Сграда с идентификатор 63567.170.37.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ръжево Конаре, Община Калояново, Област Пловдив, адрес на сградата: с.Ръжево Конаре, със застроена площ от 710 кв.м., предназначение: селскостопанска сграда, които сгради съгласно Удостоверение за идентичност изх.№483/12.06.2012г, на Общинска Служба Земеделие Калояново съответстват на обект „ДВА ОБОРА ЗА ТЕЛЕУГОЯВАНЕ“ с обща застроена площ от 1 926 кв.в., описан в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №155/том 41/ 2002г., на Службата по вписванията – Пловдив. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63567.170.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-7/10.03.2011г., на ИД на АГКК, адрес на имота: с.Ръжево Конаре, Стопански двор №4, с площ по кадастрална карта от 1216 кв.м., с площ по титул за собственост от 1359 кв.м., начин на трайно ползване: за стопански двор, номер по предходен план: 0.543, парцел: 406, при съседи: 63567.170.34; 63567.170.42; 63567.170.39; 63567.170.37; 63567.170.41; 63567.170.520, който имот съгласно Удостоверение за идентичност изх.№481/12.06.2012г., на Община служба Земеделие Калояново е идентичен с имот №000543 по картата на възстановена собственост на с.Ръжево Конаре, парцел 406 по плана на Стопански двор IV, ведно с построените в имота сгради: Сграда с идентификатор 63567.170.40.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ръжево Конаре, Община Калояново, Област Пловдив, адрес на сградата - с.Ръжево Конаре, със застроена площ на сградата от 98 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда; Сграда с идентификатор 63567.170.40.2, адрес на имота: с.Ръжево Конаре, със застроена площ 61 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, които сгради съгласно Удостоверение за идентичност изх.№481/12.06.2012г., на Община служба Земеделие Калояново съответстват на обект „ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА И НАВЕС“ с обща застроена площ от 173 кв.м., посочени в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №155, том 41/2002г., на служба по вписванията – гр.Пловдив. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63567.170.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-7/10.03.2011г., на ИД на поземления имот: с.Ръжево Конаре, стопански двор №4 с площ по кадастрална карта от 3570 кв.м., с площ по титул за собственост от 3564 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: за стопански двор, номер по предходен план: 0.544, VII, парцел: 407, при съседи: 63567.170.520, 63567.170.34, 63567.170.40, 63567.170.37, който поземлен имот съгласно Удостоверение за идентичност изх.№ 480/12.06.2012г., на Общинска служба Земеделие Калояново е идентичен на имот №000544 по картата на възстановената собственост на с.Ръжево Конаре, парцел:407, по плана на Стопански двор IV в с.Ръжево Конаре, ведно с построените в имота сгради, както следва: Сграда с идентификатор 63567.170.41.1, адрес на имота: с.Ръжево Конаре, със застроена площ от 674 кв.м., брой етажи:1, предназначение: селскостопанска сграда; Сграда с идентификатор 63567.170.41.2, адрес на имота: с.Ръжево Конаре, със застроена площ от 669 кв.м., брой етажи:1, предназначение: селскостопанска сграда; Сграда с идентификатор 63567.170.41.3, адрес на имота: с.Ръжево Конаре, със застроена площ от 74 кв.м.,,брой етажи:1, предназначение: селскостопанска сграда; Сграда с идентификатор 63567.170.41.4, адрес на имота: с.Ръжево Конаре, със застроена площ от 82 кв.м., предназначение: селскостопанска сграда, които сгради съгласно Удостоверение за идентичност изх.№480/12.06.2012г., на Общинска служба Калояново съответстват на обект „ДВА ПИЛЕШАРНИКА“ с обща застроена площ от 1566 кв.м.

ЧСИ

Име: Людмила Тодорова Мурджанова
Служебен номер: 819
Телефон: 032 - 624161
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри №18, ет.2, офис 10А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Людмила Тодорова Мурджанова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38