Къща

Начална цена: 17286.00 лв. Покажи в EUR

54 кв.м., РУСЕ
1196-2016 - ул. Иларион Драгостинов № 1

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 24.04.2020 00:00
Публикувана на: 17.03.2020 12:55

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ДВОРНО МЯСТО, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. № 3218 /три две едно осем/, находящо се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, по ул. Иларион Драгостинов № 1 /едно/, в квартал Дружба 1 /едно/ и Родина 4 /четири/, а по нотариален акт в квартал 454, по плана на гр. Русе, ПУР и ПР на града, ЕККАТЕ 63427, одобрен със Заповед № 1378/22.04.2003г. на общ. Русе, по нотариален акт цялото с площ от 276 кв.м. /двеста седемдесет и шест квадратни метра/ и с площ по скица 286 кв.м. /двеста осемдесет и шест квадратни метра/, ведно с цялата построена в него, откъм ПИ 3213 /три две едно три/, МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с площ 54.00 кв.м. /петдесет и четири квадратни метра/, а по удостоверение за данъчна оценка с разгърната застроена площ от 68 кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра/, състояща се от две части – стая, коридор, изба под тях и външно стълбище за етажа, както и две стаи, и антре с бетонна плоча, заедно с ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от всички подобрения и трайни насаждения в имота, при граници: улица, имот № 3217, имот № 3213 и имот № 3219, описание по нотариален акт, а по кадастрална карта – ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 63427.5.65 /шест три четири две седем точка пет точка шест пет/, находящ се в гр.Русе, община Русе, област Русе, кв.Родина 4 /четири/, ул. Иларион Драгостинов № 1 /едно/, с площ от 285 кв.м /двеста осемдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начина на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 3218, квартал: 810; съседи на поземления имот: 63427.5.213, 63427.5.66, 63427.5.67, 63427.5.64, 63427.5.63, заедно със сградите попадащи в имота, а именно: Сграда с идентификатор 63427.5.65.1 /шест три четири две седем точка пет точка шест пет точка едно/; застроена площ: 29 кв.м /двадесет и девет квадратни метра/; брой етаж: 1 /едно/; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, и Сграда с идентификатор 63427.5.65.2 /шест три четири две седем точка пет точка шест пет точка две/; застроена площ: 29 кв.м /двадесет и девет квадратни метра/; брой етаж: 1 /едно/; предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 17 286.00 лв. Учредена Договорна ипотека и вписана Възбрана в полза на взискателя „Юробанк България“ АД, както и вписана възбрана в полза на „ОТП ФАКТОРИНГ“ ЕАД - цесионер на „БАНКА ДСК“ ЕАД Определям всеки понеделник и сряда от 16:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38