Производствен имот

Начална цена: 38240.00 лв. Покажи в EUR

62 кв.м., РУСЕ
15-2019 - ул. Панайот Волов 39

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 23.03.2020 до 23.04.2020
Обявяване на: 24.04.2020 10:00
Публикувана на: 17.03.2020 14:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

5/18 ид.ч. /пет осемнадесети идеални части/ от ДВОРНО МЯСТО от 258.50/517 ид.ч. /двеста петдесет и осем цяло и петдесет стотни върху петстотин и седемнадесет идеални части/ от ИМОТ пл. № 13 /тринадесет/ в кв. 25 /двадесет и пет/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Панайот Волов № 39 /тридесет и девет/, при граници: имоти пл. №№ 10,11,12,14,7,8,9 и улица Панайот Волов, съгласно нотариален акт, а съгласно кадастрална карта - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.3106 /шест три четири две седем точка две точка три едно нула шест/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. „Панайот волов“ № 39 /тридесет и девет/, с площ на имота 575 кв.м. /петстотин седемдесет и пет квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m); Стар идентификатор; няма; Номер по предходен план: 3106, квартал: 25. Съседи на поземления имот: 63427.2.3123, 63427.2.3122, 63427.2.3121, 63427.2.3119, 63427.2.3118, 63427.2.3058, ведно с построените в него МАСИВНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, представляваща ТРАНЖОРНА, със застроена площ 30.00 кв.м. /тридесет квадратни метра/, находяща се в гр. Русе, ул. Левски № 39 /тридесет и девет/, с административен адрес гр. Русе, ул. Панайот Волов № 39 /тридесет и девет/, при граници за имота: пристройка към транжорна на Алекси Огнянов Алексиев, имот № 3107, кв. 25 по плана на гр. Русе, и терен; построена в УПИ V-3106 /римско пет, тире, три едно нула шест/, с площ от 569 /петстотин шестдесет и девет квадратни метра/, кв. 25 /двадесет и пет/ по плана на гр. Русе, при граници: УПИ VI от кв. 25, улица, УПИ I от кв. 25 и УПИ II от кв. 25 и МАСИВНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, представляваща ПРИСТРОЙКА към съществуваща транжорна, със застроена площ 31.62 кв.м. /тридесет и един квадратни метра и шестдесет и два квадратни дециметра/, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 171/31.05.2004г, находяща се в гр. Русе, ул. Левски № 39 /тридесет и девет/, с административен адрес гр.Русе, ул. Панайот Волов № 39 /тридесет и девет/, при граници за имота: транжорна на Огнян Алексиев Тодоров и Румянка Георгиева Георгиева, имот № 3107, кв. 25 по плана на гр. Русе, и терен; построена в УПИ V-3106 /римско пет, тире, три едно нула шест/, с площ от 569 /петстотин шестдесет и девет квадратни метра/, кв. 25 /двадесет и пет/ по плана на гр. Русе, при граници: УПИ VI от кв. 25, улица, УПИ I от кв. 25 и УПИ II от кв. 25, съгласно нотариален акт, а съгласно кадастрална карта и установено по време на описа, двете сгради са функционално свързани и представляват СГРАДА с идентификатор 63427.2.3106.6 /шест три четири две седем точка две точка три едно нула шест точка шест/,със застроена площ 62 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/; Брой етажи: 1 /един/; Предназначение: Селскостопанска сграда. Сградата се намира в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.3106 /шест три четири две седем точка две точка три едно нула шест/. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 38 240.00 лв. вписана Възбрана в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, вписана Законна ипотека и учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, само по отношение на ТРАНЖОРНАТА с площ от 30 кв.м и вписана Законна ипотека само по отношение на ПРИСТОЙКА с площ 31.62 кв.м Определям всеки вторник и сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 606
  • Продажба на МПС: 32
  • Продажба на имущество: 38