Склад

Начална цена: 5183106.62 лв. Покажи в EUR

14992 кв.м., Мартен
953-2019 - м-ст ДО СЕЛО; СГРАДИ, СКЛАД, ДРУГИ

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 26.06.2020 10:00
Публикувана на: 14.05.2020 15:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47336.9.93 /четири седем три три шест точка девет точка девет три/, находящ се в гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе, местност ДО СЕЛО, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-878/30.03.2018./30.03.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК; с площ от 14 992 кв.м. /четиринадесет хиляди деветстотин деветдесет и два квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; Стар идентификатор: 47336.9.46 /четири седем три три шест точка девет точка четири шест/, 47336.9.32 /четири седем три три шест точка девет точка три две/; номер по предходен план: 009030 /нула нула девет нула три нула/, 009031 /нула нула девет нула три едно/, 009033 /нула нула девет нула три три/, ведно с построените в имота сгради: СГРАДА с идентификатор 47336.9.93.1 /четири седем три три шест точка девет точка девет три точка едно/, находяща се в гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-878/30.03.2018./30.03.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 47336.9.93 /четири седем три три шест точка девет точка девет три/, с площ 230 кв.м. /двеста и тридесет квадратни метра/; брой етажи: 2 /два/, предназначение: Сграда за водоснабдяване и/или канализация, Стар идентификатор: 47336.9.46.1 /четири седем три три шест точка девет точка четири шест точка едно/, номер по предходен план: няма, съгласно кадастрална карта, а по нот.акт – АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА със застроена площ 230 кв.м /двеста и тридесет квадратни метра/ и разгъната застроена площ 460 кв.м /четиристотин и шестдесет квадратни метра/. СГРАДА с идентификатор 47336.9.93.2 /четири седем три три шест точка девет точка девет три точка две/, находяща се в гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-878/30.03.2018./30.03.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 47336.9.93 /четири седем три три шест точка девет точка девет три/, с площ 617 кв.м. /шестстотин и седемнадесет квадратни метра/; брой етажи: 1 /един/, предназначение: Складова база, склад, Стар идентификатор: 47336.9.46.2 /четири седем три три шест точка девет точка четири шест точка две/, номер по предходен план: няма, съгласно кадастрална карта, а по нот.акт – СКЛАД ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ със застроена площ 616 кв.м /шестстотин и шестнадесет квадратни метра/. СГРАДА с идентификатор 47336.9.93.3 /четири седем три три шест точка девет точка девет три точка три/, находяща се в гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-878/30.03.2018./30.03.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 47336.9.93 /четири седем три три шест точка девет точка девет три/, с площ 20 кв.м. /двадесет квадратни метра/; брой етажи: 1 /един/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, Стар идентификатор: 47336.9.46.3 /четири седем три три шест точка девет точка четири шест точка три/, номер по предходен план: няма, съгласно кадастрална карта, а по нот.акт – СГРАДА ЗА ПОРТИЕРНИ със застроена площ 20 кв.м /двадесет квадратни метра/. СГРАДА с идентификатор 47336.9.93.4 /четири седем три три шест точка девет точка девет три точка четири/, находяща се в гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-878/30.03.2018./30.03.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 47336.9.93 /четири седем три три шест точка девет точка девет три/, с площ 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/; брой етажи: 1 /един/, предназначение: Сграда за енергопроизводство, Стар идентификатор: 47336.9.46.5 /четири седем три три шест точка девет точка четири шест точка пет/, номер по предходен план: няма, съгласно кадастрална карта, а по нот.акт – ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ТЕЧНИ ГОРИВА със застроена площ 40 кв.м /четиридесет квадратни метра/. СГРАДА с идентификатор 47336.9.93.5 /четири седем три три шест точка девет точка девет три точка пет/, находяща се в гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-878/30.03.2018./30.03.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 47336.9.93 /четири седем три три шест точка девет точка девет три/, с площ 9 кв.м. /девет квадратни метра/; брой етажи: 1 /един/, предназначение: Сграда за енергопроизводство, Стар идентификатор: 47336.9.46.4 /четири седем три три шест точка девет точка четири шест точка четири/, номер по предходен план: няма, а по нот.акт – СГРАДА С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ със застроена площ 9 кв.м /девет квадратни метра/, като сгради 47336.9.93.4 и 47336.9.93.5 са обособени за помпена станция и офис към нея, с изградено товарище и разтоварище, с обособени разходомери и контролни точки към данъчния склад, ведно с и изградените в позмеления имот резервоари за нефтопродукти, инсталации, подобрения и приращения, като следва: Противопожарна инсталация с резервоар 480 куб.м вместимост, захранван от собствен водоизточник с дълбочина 60 м., налична инсталация за дехидратация на оводнени нефтопродукти, състояща се от технологично оборудване, обособено в сграда от метална конструкция, оградена и покрита с LT ламарина, с площ 95.38 кв.м по инвестиционен проект на арх.Г.Стефанов, въведен в експлоатация 2016 г. 6 броя резервоари, всеки с обем 50 куб.м и с номера R 3-1, R 3-2, R 3-3, R 3-4, R 3-5 и R 3-6. Резервоарен парк с 6 броя резервоари, всеки с обем 50 куб.м и с номера R 1-1, R 1-2, R 1-3, R 1-4, R 1-5 и R 1-6. Резервоарен парк с 2 броя резервоари с номера R 1-7 и R 1-8, с вместимост всеки по 100 куб.м. Резервоари 5 броя с 390 куб.м вместиност и номера R 1-9, R 1-10, R 1-11, R 1-12, R 1-13. Резервоарен парк с 5 броя резервоари с 480 куб.м вместиност и номера R 2-1, R 2-2, R 2-3, R 2-4, R 2-5.Резервоарите се обслужва от самостоятелен мачтов трафопост с мощност 100 кW. Съседи на поземления имот: 47336.9.83, 47336.9.4, 47336.9.16, 47336.9.48, 47336.9.12, 47336.9.27.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103