Магазин

Начална цена: 58080.00 лв. Покажи в EUR

42 кв.м., Топола

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 15.05.2020 до 15.06.2020
Обявяване на: 16.06.2020 11:00
Публикувана на: 14.05.2020 21:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- търговски обект, находящ се в многофамилна жилищна сграда с административен адрес село Топола, община Каварна, област Добрич, ул. „Пиргос”№1, бл. 1, разположен на първия етаж, със застроена площ от 42 кв.м. /четиридесет и два квадратни метра/, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 72693.600.154.1.24 /седем, две, шест, девет, три, точка, шест, нула, нула, точка, едно, пет, четири, точка, едно, точка, две, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Топола, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, със стар идентификатор 72693.600.89.5.24, при граници и съседи самостоятелни обекти със следните идентификатори: на същия етаж: няма, под обекта: 72693.600.154.1.11, над обекта: 72693.600.154.1.20, ведно с 19,72/деветнадесет цяло и седемдесет и две стотни/ кв.м. идеални части от общите части на сграда с идентификатор 72693.600.154.1 /седем, две, шест, девет, три, точка, шест, нула, нула, точка, едно, пет, четири, точка, едно/, ведно с правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 72693.600.154 /седем, две, шест, девет, три, точка, шест, нула, нула, точка, едно, пет, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Топола, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последващо изменение – няма, с адрес на поземления имот с. Топола, п.к. 9654, КК „Карвуна”, ул. „Пиргос” № 1 /първи/, местност „Иканталъка”, с площ от 15839 /петнадесет декара осемстотин тридесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, с предходен идентификатор 72693.600.89, с номер по предходен план: 600.8 /шестстотин точка осем/, при граници и съседи поземлени имоти със следните идентификатори: 72693.600.43; 72693.600.103; 72693.155.8, 72693.600.88; 72693.600.84, 72693.600.151, 72693.600.152 и 72693.600.153. Магазинът няма самостоятелен водомер и електромер. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 1) Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №102, том I, дв. вх. рег. №3116/30.12.2015 г., обезпечаваща вземане на взискателя по делото в размер на 1020000 евро; Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Каварна под №90, том I, дв. вх. рег. №1090/03.06.2019 г., наложена по настоящото изпълнително дело; върху движимите вещи е учреден първи по ред особен залог, вписан в ЦРОЗ под №2016010501944 и запор по настоящото изпълнително дело, вписан под №2019052701007.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103