Парцел

Начална цена: 45139.20 лв. Покажи в EUR

11089 кв.м., Две могили
ул. Черно море

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Иван Иванов Хаджииванов
Срок: от 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 26.06.2020 00:00
Публикувана на: 15.05.2020 10:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че от 25.05.2020 г. до 25.06.2020 г. по изпълнително дело № 20198320401282 ще се проведе публична продан на следните недвижими имоти, собственост на АБРИТУС ОЙЛ ЕООД, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.1.2341 /двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди триста четиридесет и едно/, находящ се в град Две могили, община Две могили, област Русе, ул. Черно море, с площ: 11089 кв.м. /единадесет хиляди осемдесет и девет квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За складова база; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: квартал 17, парцел І, при съседи: 20184.1.2903, 20184.1.2814, 20184.1.2875, 20184.1.2914, 20184.1.2872, 20184.1.1514, 20184.1.2815, 20184.142.370, заедно с построените в имота сгради: 1. Сграда с идентификатор 20184.1.2341.1 /двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди триста четиридесет и едно, точка, едно/; застроена площ 36 кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Сграда за търговия; 2. Сграда с идентификатор 20184.1.2341.2 / двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди триста четиридесет и едно, точка, две/; застроена площ 33 кв.м. /тридесет и три квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Складова база, склад; 3. Сграда с идентификатор 20184.1.2341.3 / двадесет хиляди сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, две хиляди триста четиридесет и едно, точка, три/; застроена площ 14 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Складова база, склад. А по нотариален акт същите сгради представляват: МАСИВНА СГРАДА – БЕНЗИНОСТАНЦИЯ със застроена площ 32.50 кв.м., МАСИВНА СГРАДА с помпено помещение с площ от 10 кв.м., ПОЛУМАСИВНА СГРАДА – ТЕХНОЛОГИЧЕН СКЛАД с площ от 40 кв.м., РЕЗЕРВОАРЕН ПАРК ЗА ГОРИВА – 12 броя резервоари, петролна база, РЕЗЕРВОАРЕН ПАРК ЗА МАСЛА с 5 броя резервоари – маслено стопанство. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 45 139.20 лв. Тежести върху имота: ипотека и възбрана в полза на „Експресбанк” АД Желаещите да купят имота могат да се явят в канцеларията на Частния съдебен изпълнител, гр. Русе, ул. "Г.С.Раковски" № 13, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена по сметка на съдебния изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в РЕГИСТРАТУРАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. БЯЛА. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Банкова сметка за внасяне на задатък – BG 07 PRCB 92301013548321, BIC: PRCBBGSF. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.Участвалите в публичната продан в началото на работния ден, след изтичане на срока за подаване на наддавателните предложения, могат да се явят в СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД БЯЛА, зала в зависимост от съдебното разписание, за обявяване на купувача, предложил най-висока цена. При обявяването на купувача, всеки от явилите се и допуснати наддавачи може да предложи устно по-висока цена, като стъпката е в размер на един задатък, до изчерпване на предложенията. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. На осн. чл. 493, ал. 3 от ГПК след плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи. 14.05.2020 г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: гр. РУСЕ /И. ХАДЖИИВАНОВ/

ЧСИ

Име: Иван Иванов Хаджииванов
Служебен номер: 832
Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска No44
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://hadjiivanov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Иван Иванов Хаджииванов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103