Производствен имот

Начална цена: 2280251.52 лв. Покажи в EUR

9674 кв.м., РУСЕ
гр. Русе, бул. Трети март № 58

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Иван Иванов Хаджииванов
Срок: от 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 26.06.2020 00:00
Публикувана на: 15.05.2020 10:36

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20158320401423 ще се проведе нова публична продан на следния недвижим имот, собственост на „ЗИТА РУСЕ КАРБОХИМ”ООД, с начало на проданта 25.05.2020г. и край на проданта 25.06.2020г., място на проданта: Районен съд Русе, както следва: І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.491 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно/, адрес на имота: гр. Русе, бул. Трети март № 58 /петдесет и осем/ с площ: 9674 кв.м. /девет хиляди шестстотин седемдесет и четири квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; Стар идентификатор: няма; номер по предходен план: квартал: ЗПЗ, парцел V–184; при съседи: 63427.3.492, 63427.3.502, 63427.3.490, А по акт за собственост: Урегулиран поземлен имот V – 184 /пет римско тире сто осемдесет и четири арабско/ по плана на местността „Западна промишлена зона” в гр.Русе, бул. „Трети март” № 58 /петдесет и осем/, с площ 9 621 кв.м. /девет хиляди шестстотин двадесет и един квадратни метра/, при граници на ПИ : път, УПИ Х – 184 и УПИ VІІІ – 184, заедно със сградите, които попадат върху имота: 1. Сграда 63427.3.491.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, едно/, със застроена площ 150 кв.м. /сто и петдесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ със застроена площ от 122 кв.м. /сто двадесет и два квадратни метра/ и със застроен обем от 488 /четиристотин осемдесет и осем/ куб.м. 2. Сграда 63427.3.491.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, две/, със застроена площ 223 кв.м. /двеста двадесет и три квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: СГРАДА – СВОДЕСТ СКЛАД, покрит с ламарина, със застроена площ от 240 кв.м. /двеста и четиридесет квадратни метра/, разделен на три помещения 3. Сграда 63427.3.491.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, три/, със застроена площ 5199 кв.м. /пет хиляди сто деветдесет и девет квадратни метра/, брой етажи 3 /три/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: ТРИЕТАЖНА СГРАДА – ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС И ПРЕХОД със застроена площ от 5 014 кв.м. /пет хиляди и четиринадесет квадратни метра/ и със застроен обем от 44 492 куб.м., състоящ се от: подвал /сутерен/, на нивото на който са разположени: помещения за аспирационни уредби, складове, две стълбища към първия етаж, асансьор към трети етаж, първи етаж на нивото на който са разположени: производствени цехове, отделени с метална дограма и стъкло, четири склада, помещение за подстанция, помещение „котелна станция”, три стълбища към втори етаж, два асансьора към трети етаж, втори етаж, на нивото на който са разположени: четиринадесет канцеларии, два склада, стая за радиоуредба е телефонна централа, две съблекални, две бани, пет тоалетни, едно стълбище към трети етаж, трети етаж, на нивото на който са разположени: единадесет производствени помещения, отделени с метална дограма и стъкло, тоалетна, заедно с всички съоръжения, трайно прикрепени към сградата, представляващи” Котелна /абонатна станция/, Аспираторна уредба, както и 90 % от заводска подстанция 4. Сграда 63427.3.491.4 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, четири/, със застроена площ 44 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи 1 /три/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – ГАЗОСТАНЦИЯ с плаващ таван, със застроена площ от 33 /тридесет и три/ кв.м. и със застроен обем от 165 /сто шестдесет и пет/ куб.м., състоящ се от помещението за кислород, помещение за газ, склад за бутилки и работно помещение. 5. Сграда 63427.3.491.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, пет/, със застроена площ 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /три/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: „ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – СКЛАД КИСЕЛИНИ с резервоар и пречиствателна” със застроена площ от 22 /двадесет и два/ кв.м. и със застроен обем от 56 /петдесет и шест/ куб.м. 6. Сграда 63427.3.491.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, шест/, със застроена площ 58 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /три/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: Пристройка към ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ с площ от 28 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра/ и със застроен обем от 106 /сто и шест/ куб.м., заедно с всички съоръжения, трайно прикрепени към сградата 7. Сграда 63427.3.491.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, седем/, със застроена площ 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /три/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – ВЕНТИЛАЦИОННА КЪМ ГАЗСТАНЦИЯТА със застроена площ от 4 /четири/ кв.м. и със застроен обем от 8 /осем/ куб.м. Начална цена, от която ще започне проданта – 2 280 251.52 лв. Тежести на имота: договорна ипотека в полза на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА”АД. Определям всеки четвъртък от 16:00ч. до 17:00ч. по време на проданта за оглед на имота. Желаещите да купят имота могат да се явят в канцеларията на Частния съдебен изпълнител, гр. Русе, ул. "Г.С.Раковски" № 13, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена по сметка на съдебния изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в РЕГИСТРАТУРАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. РУСЕ. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Банкова сметка за внасяне на задатък – БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД BG72BGUS91601003946401 Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.Участвалите в публичната продан в началото на работния ден, след изтичане на срока за подаване на наддавателните предложения, могат да се явят в СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД РУСЕ, зала в зависимост от съдебното разписание, за обявяване на купувача, предложил най-висока цена. При обявяването на купувача, всеки от явилите се и допуснати наддавачи може да предложи устно по-висока цена, като стъпката е в размер на един задатък, до изчерпване на предложенията. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. На осн. чл. 493, ал. 3 от ГПК след плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.

ЧСИ

Име: Иван Иванов Хаджииванов
Служебен номер: 832
Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска No44
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://hadjiivanov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Иван Иванов Хаджииванов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103