Заведение

Начална цена: 36460.80 лв. Покажи в EUR

3028 кв.м., Две могили
ул. „Възраждане”

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Иван Иванов Хаджииванов
Срок: от 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 26.06.2020 00:00
Публикувана на: 15.05.2020 10:41

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ, ЧСИ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело № 20128320402052 ще се проведе нова публична продан на следният недвижим имот, собственост на „ЛИБЕРА”-ЕООД, в качеството на ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, дал своя вещ в ипотека за обезпечаване дълга на „ПРИНЦЕС ГРУП”ЕООД, с начало на проданта 25.05.2020 г. и край на проданта 25.06.2020 г., както следва: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.1.2601, с адрес на поземелния имот: гр. Две могили, ул. „Възраждане”, с площ: 3 028 кв.м., с Трайно предназначение на територията: Урбанизирана територия; начин на трайно ползване: ниско застрояване/10 м/, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма, съседи: 20184.1.2105, 20184.1.2279, ведно със сградите върху имота,както следва: 1. Сграда 20184.1.2601.1; застроена площ 34 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Курортна, туристическа сграда 2. Сграда 20184.1.2601.2; застроена площ 34 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Курортна, туристическа сграда 3. Сграда 20184.1.2601.3; застроена площ 33 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Курортна, туристическа сграда 4. Сграда 20184.1.2601.4; застроена площ 56 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Курортна, туристическа сграда 5. Сграда 20184.1.2601.5; застроена площ 25 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сгради за битови услуги 6. Сграда 20184.1.2601.6; застроена площ 63 кв.м., брой етажи: 1, предназначение:Курортна, туристическа сграда 7. Сграда 20184.1.2601.7; застроена площ 65 кв.м., брой етажи: 1, предназначение:Курортна, туристическа сграда, по акт за собственост:, НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Две могили, община Две Могили, област Русе, представляващ: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ с площ от 3 000 /три хиляди/ кв.м., съставляващ УПИ I /първи/ от квартал 148 /сто четиридесет и осми/ по плана на гр. Две могили, област Русе, при граници на урегулирания поземлен имот съгласно документ за собственост: общинска мера, южно от квартал 69 /шестдесет и девети/ и квартал 70 /седемдесети/, ЗАЕДНО с изградения в урегулирания поземлен имот БАСЕЙН с размери съгласно документ за собственост съответно- 24,50 /двадесет и четири цяло и петдесет стотни/м. на 12,50 /дванадесет цяло и петдесет стотни/м. и обем от 567 /петстотин шестдесет и седем/ куб.м., ВЕДНО с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху урегулирания поземлен имот. Обща начална цена, от която ще започне публичната продан: 36 460.80 лв. Определям време, през което имотът може да бъде преглеждан: всеки четвъртък от 16.00 ч. до 17.00 ч., през време на проданта. Тежести върху имота: договорна ипотека в полза на „БАКБ”АД за обезпечаване на част от сумата от 250 000 евро. Желаещите да купят имота могат да се явят в канцеларията на Частния съдебен изпълнител, гр. Русе, ул. "Г.С.Раковски" № 13, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и участват в наддаването, като всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подават предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в РЕГИСТРАТУРАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. БЯЛА. Задатъкът в размер на 10% върху обявената начална цена, се внася по сметката на Частния Съдебен изпълнител. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Банкова сметка за внасяне на задатък - БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД BG72BGUS91601003946401 Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.Участвалите в публичната продан в началото на работния ден, след изтичане на срока за подаване на наддавателните предложения, могат да се явят в СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД - БЯЛА, зала в зависимост от съдебното разписание, за обявяване на купувача, предложил най-висока цена. При обявяването на купувача, всеки от явилите се и допуснати наддавачи може да предложи устно по-висока цена, като стъпката е в размер на един задатък, до изчерпване на предложенията. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. На осн. чл. 493, ал. 3 от ГПК след плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.

ЧСИ

Име: Иван Иванов Хаджииванов
Служебен номер: 832
Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска No44
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://hadjiivanov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Иван Иванов Хаджииванов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103