Други

Начална цена: 350000.00 лв. Покажи в EUR

9276 кв.м., Дражево
Поземлен имот с идентификатор 23501.31.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дражево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, адрес на поземления имот: с. Дражево, местност КАЙРАКА, с площ: 9276 кв.м., и сгради

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 16.07.2020 09:00
Публикувана на: 16.05.2020 13:39

Сканирано обявление:

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл.ГПК от 15.06.2020.2019г.до 15.07.2020г. ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №20188780401967, в сградата на РС Ямбол, като на 16.07.2020 г. в 9.00ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА”АД, а именно: Поземлен имот с идентификатор 23501.31.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дражево, общ. Тунджа, обл. Ямбол, адрес на поземления имот: с. Дражево, местност КАЙРАКА, с площ: 9276 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 23501.31.279, 23501.31.17, 23501.888.9901, а съгласно документ за собственост, представляващ поземлен имот № 031018 с площ 9,278 дка, начин на трайно ползване: стопански двор, четвърта категория, в местността „Кайряка” в село Дражево, ведно с построените в имота сгради както следва: СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 23501.31.18.1 със застроена площ: 1800 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, представляваща по документ за собственост НАВЕС с площ 1800 кв.м., построен 1982 г. – сдвоен, отворен на запад – едноетажен навес, открит по западната към зърноплощадната фасада, хале – навес от три корпуса, находящ се на източната граница на имота; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 23501.31.18.2, със застроена площ: 68 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: селскостопанска сграда представляваща по документ за собственост сграда с козирки за кантарите – едноетажна, масивна сграда от четири стаи и коридор и двустранен навес над шахтите на кантарите, находяща се в северозападната част на имота със застроена площ 67,50 кв.м., построена 1970 г., СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 23501.31.18.3 със застроена площ: 30 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, представляваща по документ за собственост сграда на пулта за управление – едноетажна масивна сграда от една стая и коридор, находяща се между сдвоения навес и навеса, отворен от юг, в североизточната част на имота със застроена площ 30 кв.м., с година на построяване 1982 г.; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 23501.31.18.4, със застроена площ: 513 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, представляваща по документ за собственост НАВЕС с оградно стени, отворен на юг – едноетажен, открит по южната си фасада, съставляваща сграда с друго предназначение със застроена площ 513 кв.м.; СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 23501.31.18.5, със застроена площ: 720 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, представляваща по документ за собственост сграда с друго преназначение със застроена площ 720 кв.м. -Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл. 485 ГПК е в размер на 350000 лева /триста и петдесет хиляди лева/ без ДДС, като на облагане подлежи доставката на УПИ без сградите и прилежащия към тях терен, т.е. облагаеми са 13060 лв. от цената. Имотът е собственост на СИБЕЛ - 98 ООД, за него са учредени договорни ипотеки в полза на бивша банка Хеброс АД – първа по ред, вписана в Сл Вп Ямбол на 08.09.2004 г. – неподновена, договорна ипотека в полза на взискателя „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, вписани в Сл Вп Ямбол на 25.06.2015 г. и Възбрана в полза на същият взискател , вписана в Сл Вп Ямбол на 26.10.2018 г. За участие в наддаването се внася задатък 10% от началната цена в „Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-15.07.2020г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол, 15.05.2020г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103