Хотел

Начална цена: 0.00 лв. Покажи в EUR

0 кв.м., РАЗЛОГ

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
Срок: от 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 16.07.2020 13:00
Публикувана на: 19.05.2020 09:45

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ: I. САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ, находящи се в обект: „Ваканционно селище" /секции А,В,С,D, E/ - (апартаменти; ски гардероб; лоби бар; магазини; ресторант; СПА център – сауна, уморени крака, парна баня, помещение за масаж; турска почивка; фитнес; интернет кафе; административни офиси – персонал; ресторант - суши бар; детска занималия; пералня и изгребна яма със застроена площ от 2139кв.м. и Разгъната застроена площ от 11644кв.м., брой апартаменти 129, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация №14/13.08.2007г., издадено от Гл.арх. на Общ.Разлог, построен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №61813.527.28 по Кадастралната карта на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на изп. директор на АК, вписан с адрес Кукурево /променено предназначение с реш. №ОД-9/18.08.2005г. на ОД „ЗГ", целият имот с площ 9684кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг курортно - рекреационен обект, стар идентификатор №527028, при сьседи: имот с идентификатор №61813.526.22, имот с идентификатор №61813.526.423, имот с идентификатор №61813.526.26, имот с идентификатор №61813.526.21, имот с идентификатор №61813.527.426, имот с идентификатор №61813.527.435, съгласно скица № 15083/12.11.2007г., изд. от СК - гр. Благоевград. 1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.3.4. Начална цена 29 736лв./двадесет и девет хиляди седемстотин тридесет и шест лева./ 2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.28.3.2, Начална цена 3 096лв./три хиляди и деветдесет и шест лева./ ІІ. САМОСТОЯТЕЛИ ОБЕКТИ, находящи се във "ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ секции 1, 2, 3, 4 и 5 " - средно етажно застрояване в описания имот, м. „ Кукурево", земл. гр. Разлог, обл. Благоевград със ЗП – 1496,90кв.м., обща РЗП - 8 802,33 кв.м., съгласно Разрешение за строеж № 87/27.07.2006г. и „ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС секции 6, 7 и 8/'" - средно етажно застрояване в описания имот, м. „Кукурево", земл. гр. Разлог, обл. Благоевград със ЗП -1 388,49 кв.м., обща РЗП -5 737,17кв.м., съгласно Разрешение за строеж №170/23.11.2006г. и одобрен архитектурен проект от 27.07.2006 г. от гл. Архитект на общ. Разлог, представляващо Ваканционно селище "ПИРИН СЮИТС", състоящо се от осем секции, изграден в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 61813.527.21 (стар идентификатор № 527021), находящ се в землището на гр. Разлог община Разлог, област Благоевград по кадастралната карта, одобрена със заповед №РД-8-33 на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра с площ 9 000,00кв.м., с начин на трайно предназначение -урбанизирана територия и начин трайно ползване - за друг курортно-рекреационен обект, местност „КУКУРЕВО", при съседи: имот с ид.61813.527.763, имот с ид. 61813.527.426, имот с ид. 61813.527.764, имот с ид. 61813.526.423. 1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.5. Начална цена 11 808лв. /единадесет хиляди осемстотин и осем лева./ 2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.9, Начална цена 10 984лв. /десет хиляди деветстотин осемдесет и четири лева./ 3). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.1.1. Начална цена 18 432лв. /осемнадесет хиляди четиристотин тридесет и два лева./ 4). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.2, Начална цена 19 296лв./деветнадесет хиляди двеста деветдесет и шест лева./ 5). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.3, Начална цена 18 590лв. /осемнадесет хиляди петстотин и деветдесет лева./ 6). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.1.7, Начална цена 19 296лв. /деветнадесет хиляди двеста деветдесет и шест лева./ 7). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.11, Начална цена 18 432лв. /осемнадесет хиляди четиристотин тридесет и два лева./ 8). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.1.14, Начална цена 10 984лв. /десет хиляди деветстотин осемдесет четири лева./ 9). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатори 1813.527.21.1.15, Начална цена 11 808лв. /единадесет хиляди осемстотин и осем лева./ 10). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.16, Начална цена 20 736лв. /двадесет хиляди седемстотин тридесет и шест лева./ 11). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.19, Начална цена 16 053лв. /шестнадесет хиляди и петдесет и три лева./ 12). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.1.8, Начална цена 18 576лв. /осемнадесет хиляди петстотин седемдесет и шест лева./ 13). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.10, Начална цена 11 808лв. /единадесет хиляди осемстотин и осем лева./ 14). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.23. Начална цена 13 378лв. /тринадесет хиляди триста седемдесет и осем лева./ 15). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.24, Начална цена 8 856лв. /осем хиляди осемстотин петдесет и шест лева./ 16). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.25, Начална цена 12 096лв. /дванадесет хиляди и деветдесет и шест лева./ 17). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.28, Начална цена 8 026лв. /осем хиляди и двадесет и шест лева./ 18). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.27, Начална цена 17 856лв. /седемнадесет хиляди осемстотин петдесет и шест лева./ 19). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.26. Начална цена 7 920лв. /седем хиляди деветстотин и двадесет лева./ 20). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.4, Начална цена 11 407лв. /единадесет хиляди четиристотин и седем лева./ 21). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.1.29, Начална цена 432лв. /четиристотин тридесет и два лева./ 22). САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.1.21, Начална цена 51 120лв. /петдесет и една хиляди сто и двадесет лева./ 23). САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ с идентификатор:61813.527.21.1.17, Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №89 на Две нива. Начална цена 59 848лв. /петдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и осем лева./ 24). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.73, Начална цена 21 816лв. /двадесет и една хиляди осемстотин и шестнадесет лева./ 25). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.28, Начална цена 19 440лв. /деветнадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева./ 26). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.35, Начална цена 24 784лв./двадесет и четири хиляди седемстотин осемдесет и четири лева./ 27). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.12, Начална цена 20 448лв./двадесет хиляди четиристотин четиридесет и осем лева./ 28). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.13, Начална цена 19 728лв. /деветнадесет хиляди седемстотин двадесет и осем лева./ 29). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.16, Начална цена 13 519лв. /тринадесет хиляди петстотин и деветнадесет лева./ 30). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.2.33, Начална цена 19 728лв./деветнадесет хиляди седемстотин двадесет и осем лева./ 31). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.34, Начална цена 19 296лв. /деветнадесет хиляди двеста деветдесет и шест лева./ 32). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.55., Начална цена 19 292лв. /деветнадесет хиляди двеста деветдесет и два лева./ 33). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.58., Начална цена 13 536лв. /тринадесет хиляди петстотин тридесет и шест лева./ 34). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.2.82, Начална цена 20 808лв./двадесет хиляди осемстотин и осем лева./ 35). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.1. Начална цена 10 702лв. /десет хиляди седемстотин и два лева./ 36). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.2, Начална цена 15 048лв. /петнадесет хиляди и четиридесет и осем лева./ 37). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.3, Начална цена 14 904лв. /четиринадесет хиляди деветстотин и четири лева/ 38). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.17, Начална цена 15 350лв. /петнадесет хиляди триста и петдесет лева./ 39). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.19, Начална цена 19 440лв. /деветнадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева./ 40). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.38 Начална цена 15 480лв. /петнадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева./ 41). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.39, Начална цена 19 292лв. /деветнадесет хиляди двеста деветдесет и два лева./ 42). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.40, Начална цена 19 440лв. /деветнадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева./ 43). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.60. Начална цена 19 296лв./деветнадесет хиляди двеста деветдесет и шест лева./ 44). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.59, Начална цена 15 490лв. /петнадесет хиляди четиристотин и деветдесет лева./ 45). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.2.61, Начална цена 19 440лв. /деветнадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева./ 46). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.62, Начална цена 17 856лв./седемнадесет хиляди осемстотин петдесет и шест лева./ 47). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.86, Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №98 на Две нива Начална цена 23 939лв. /двадесет и три хиляди деветстотин тридесет и девет лева/ 48). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.88, Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №99 на Две нива Начална цена 25 920лв./двадесет и пет хиляди деветстотин и двадесет лева./ 49). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.4, Начална цена 7 344лв. /седем хиляди триста четиридесет и четири лева./ 50). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.7, Начална цена 9 293лв./девет хиляди двеста деветдесет и три лева./ 51). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатори 1813.527.21.2.21, Начална цена 14 472лв. /четиринадесет хиляди четиристотин седемдесет и два лева./ 52). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатори 1813.527.21.2.22, Начална цена 20 808лв. /двадесет хиляди осемстотин и осем лева./ 53). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда е идентификатори 61813.527.21.2.25, Начална цена 13 941лв./тринадесет хиляди деветстотин четиридесет и един лева./ 54). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.26, Начална цена 17 496лв./седемнадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева./ 55). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.42, Начална цена 14 616лв. /четиринадесет хиляди шестстотин и шестнадесет лева./ 56). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.44, Начална цена 12 252лв. /дванадесет хиляди двеста петдесет и два лева./ 57). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.45, Начална цена 12 240лв. /дванадесет хиляди двеста и четиридесет лева./ 58). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.46, Начална цена 13 968лв. /тринадесет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева./ 59). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.63, Начална цена 14 646лв. /четиринадесет хиляди шестстотин четиридесет и шест лева./ 60). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.64, Начална цена 20 808лв./двадесет хиляди осемстотин и осем лева./ 61). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.65, Начална цена 12 240лв./дванадесет хиляди двеста и четиридесет лева./ 62). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.66, Начална цена 12 252лв./дванадесет хиляди двеста петдесет и два лева./ 63). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.67, Начална цена 13 968лв./тринадесет хиляди деветстотин шестдесет и осем лева./ 64). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.93, Начална цена 19 584лв./деветнадесет хиляди петстотин осемдесет и четири лева./ 65). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.10, Начална цена 10 984лв./десет хиляди деветстотин осемдесет и четири лева./ 66). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.30, Начална цена 11 376лв./единадесет хиляди триста седемдесет и шест лева./ 67). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.31, Начална цена 13 248лв./тринадесет хиляди двеста четиридесет и осем лева./ 68). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.48, Начална цена 17 884лв./седемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и четири лева./ 69). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.51, Начална цена 11 376лв. /едиандесет хиляди триста седемдесет и шест лева./ 70). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.69, Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №84 на Две нива Начална цена 22 248лв./двадесет и две хиляди двеста четиридесет и осем лева./ 71). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.74, Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №87 на Две нива Начална цена 22 531лв./двадесет и две хиляди петстотин тридесет и един лева./ 72). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.5. Начална цена 12 528лв./дванадесет хиляди петстотин двадесет и осем лева./ 73). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.6, Начална цена 12 528лв./дванадесет хиляди петстотин двадесет и осем лева./ 74). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.47, Начална цена 17 462лв./седемнадесет хиляди четиристотин шестдесет и два лева./ 75). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.100, Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №106 на Две нива Начална цена 17 856лв./седемнадесет хиляди осемстотин петдесет и шест лева./ 76). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.8, Начална цена 15 480лв./петнадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева./ 77). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.27, Начална цена 18 025лв./осемнадесет хиляди и двадесет и пет лева./ 78). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.50. Начална цена 19 152лв./деветнадесет хиляди сто петдесет и два лева./ 79). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.111, Начална цена 9 432лв./девет хиляди четиристотин тридесет и два лева./ 80). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.108, Начална цена 25 771лв./двадесет и пет хиляди седемстотин седемдесет и един лева./ 81). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.105, Начална цена 3 672лв./три хиляди шестстотин седемдесет и два лева./ 82). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.102, Начална цена 3 240лв./три хиляди двеста и четиридесет лева./ 83). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.115, Начална цена 4 788лв./четири хиляди седемстотин осемдесет и осем лева./ 84). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.117, Начална цена 3 240лв./три хиляди двеста и четиридесет лева./ 85). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.112, Начална цена 9 432лв./девет хиляди четиристотин тридесет и два лева./ 86). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.114, Начална цена 7 604лв./седем хиляди шестстотин и четири лева./ 87). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.109, Начална цена 10 152лв./десет хиляди сто петдесет и два лева./ 88). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.54, Начална цена 19 728лв./деветнадесет хиляди седемстотин двадесет и осем лева./ 89). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.11, Начална цена 17 602лв./седемнадесет хиляди шестстотин и два лева./ 90). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.14, Начална цена 28 008лв./двадесет и осем хиляди и осем лева./ 91). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.53, Начална цена 17 568лв./седемнадесет хиляди петстотин шестдесет и осем лева./ 92). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.20, Начална цена 18 307лв./осемнадесет хиляди триста и седем лева./ 93). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.41, Начална цена 18 288лв./осемнадесет хиляди двеста осемдесет и осем лева./ 94). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.37, Начална цена 13 536лв./тринадесет хиляди петстотин тридесет и шест лева./ 95). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.103, Начална цена 17 180лв./седемнадесет хиляди сто и осемдесет лева./ 96). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.104, Начална цена 576лв./петстотин седемдесет и шест лева./ 97). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.113, Начална цена 704лв./седемстотин и четири лева./ 98). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.116, Начална цена 720лв./седемстотин и двадесет лева./ 99). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.106, Начална цена 2 808лв./две хиляди осемстотин и осем лева./ 100). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.107, Начална цена 2 817лв./две хиляди осемстотин и седемнадесет лева./ 101). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.110, Начална цена 720лв. /седемстотин и двадесет лева./ 102). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.43, Начална цена 23 832лв./двадесет и три хиляди осемстотин тридесет и два лева./ 103). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.98, Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №105 на Две нива Начална цена 43 232лв./четиридесет и три хиляди двеста тридесет и два лева./ 104). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.80, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.81, Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №94 на Две нива Начална цена 44 352лв./четиридесет и четири хиляди триста петдесет и два лева./ 105). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.78, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.79, Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №93 на Две нива Начална цена 47 016лв./четиридесет и седем хиляди и шестнадесет лева./ 106). САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.90, САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.527.21.2.91, Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №100 на Две нива Начална цена 41 683лв./четиридесет и една хиляди шестстотин осемдесет и три лева./ 107). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.2.84, САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.2.85, Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №97 на Две нива Начална цена 37 152лв./тридесет и седем хиляди сто петдесет и два лева./ 108). САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.2.76, САМОСТОЯТЕЛНИЯТ ОБЕКТ с идентификатор: 61813.527.21.2.77, Забележка: АПАРТАМЕНТЪТ е тип МЕЗОНЕТ №92 на Две нива Начална цена 41 688лв./четиридесет и една хиляди шестстотин осемдесет и осем лева./ 109).САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор:61813.527.21.2.83, Начална цена 14 504лв./четиринадесет хиляди петстотин и четири лева./ 110). СГРАДА с идентификатор: 61813.527.21.3, представляваща: Хотел, с площ: 1 089кв.м., Брой етажи: 4, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 527, в поземлен имот: 61813.527.21, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: правото на строеж, както и 41,0519% идеални части от поземления имот, равняващи се на 3 694,67кв.м. Административен адрес: гр. Разлог," КУКУРЕВО ". Подробно описание на СГРАДА с идентификатор: 61813.527.21.3: Сградата е пет етажна с мансарден етаж, масивна конструкция, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка, частично по фасади от югоизток и югозапад - дървена обшивка и частично облицовка от - цепен камък. По цялата фасада на сградата е монтирана - алуминиева дограма. Всичко вътрешни помещения в сградата са на етап "груб строеж" с под - бетонна плоча, стени - тухлена зидария, таван - бетонна плоча. На второ ниво са обособени седем броя помещения. На трето и четвърто ниво са обособени по десет броя помещения. На пето ниво са обособени девет броя помещения. На мансардния етаж са обособени шест броя помещения. В сградата не са монтирани и не се налични вътрешни врати. Входни врати на сградата- алуминиеви. Начална цена на сградата 868 608лв./осемстотин шестдесет и осем хиляди шестстотин и осем лева./ Публичната продажба на сградата е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната и цена следва да се начисли ДДС.

ЧСИ

Име: Александър Борисов Цанковски
Служебен номер: 701
Телефон: 073 - 831138
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул."Христо Татарчев"№38, вх.А, ет.1, ап.1А
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://tsankovski.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Борисов Цанковски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103