Хотел

Начална цена: 210460.80 лв. Покажи в EUR

305 кв.м., РУСЕ
ул."Борисова" № 69

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Иван Иванов Хаджииванов
Срок: от 25.05.2020 до 25.06.2020
Обявяване на: 26.06.2020 09:00
Публикувана на: 19.05.2020 10:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

О Б Я В Л Е Н И Е Подписаният ИВАН ХАДЖИИВАНОВ - ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ при Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, че по изпълнително дело Изп. дело № 20168320400433, Изп. дело № 20168320400585, Изп. дело № 20148320402636, Изп. дело № 20168320400616 и Изп. дело № 20168320402543 ще се проведе публична продан на следният недвижим имот, собственост на ИНТЕРСТРОЙ ЕООД, с начало на проданта 25.05.2020г. и край на проданта 25.06.2020г., място на проданта: Районен съд Русе, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2184.3.44 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.2184.3.45, представляващи недвижим имот, находящ се по ул."Борисова" № 69 /шестдесет и девет/ в гр.Русе, Община Русе, Област Русенска и представляващ: СЕМЕЕН ХОТЕЛ, разположен и обхващащ целият трети етаж от изградената на гореописания административен адрес ТЪРГОВСКО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, със застроена площ на хотела от 304,91 /триста и четири цяло и деветдесет и една стотни/ кв.м., състоящ се от рецепция, фоайе, два санитарни възела, склад за чисто белъо и склад за мръсно белъо, три хотелски стаи, три хотелски апартамента, стая за персонал, видно от одобрения на 25.07.2001 г. от Община Русе архитектурен проект за промяна на предназначението на съществуващ офис в семеен хотел, при граници на семейния хотел: от изток-двор, блок № 2 на ул. "Цариград" № 22 и калкан, от запад- ул. "Борисова", от север- двор и блок на ул. "Борисова" № 69, от юг-калкан, заедно с припадащите се за семейния хотел 16,872% /шестнадесет цяло осемстотин седемдесет и две хилядни върху сто/ идеални части от общите части на гореописаната административна сграда, и припадащите се за семейния хотел 7,726% /седем цяло седемстотин двадесет и шест хилядни върху сто/ идеални части от УРЕГУЛИРАНИЯ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, върху който е изградена горепосочената административна сграда, целият урегулиран поземлен имот с площ от 839 /осемстотин тридесет и девет/ кв.м., а съгласно Скица № КР-558/10.02.2003г., издадена от община Русе, с площ от 823 / осемстотин двадесет и три/ кв.м., съставляващ парцел 1-2184, 2185, 2190 /първи, отреден за имоти с планоснимачни номера две хиляди сто осемдесет и четири, две хиляди сто осемдесет и пет, две хиляди сто и деветдесет/ от квартал 198-Б /сто деветдесет и осми, индекс буква "Б7, а видно от горепосочената скица кварталът е означен под номер 1982 /хиляда деветстотин осемдесет и втори/ по регулационния план на гр. Русе, утвърден със заповед № 434/02.07.1985г. и заповед № 1619/10.08.1994г., при граници на урегулирания поземлен имот съгласно документ за собственост: ул. "Борисова", парцел III-2183, парцел 1У-2191, ул. "Цариград", парцел 11-2186, ЗАЕДНО с 1/9 /една девета/ идеална част от ОБЩО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, разположено в сутерена на гореописаната административна сграда, със застроена площ на помещението от 139,56 /сто тридесет и девет цяло петдесет и шест стотни/ кв.м., при граници на помещението: от изток- блок 2 на ул. "Цариград" № 22, двор и съседна сграда, от запад- ул. "Борисова" и блок № 1 на ул. "Борисова" № 69, на север- блок № 1 на ул. "Борисова" № 69 и двор, от юг-съседна сграда, заедно с припадащите се за 1/9 /една девета/ идеална част от общото помещение за паркиране на автомобили 7,951% /седем цяло деветстотин петдесет и една хилядни върху сто/ идеални части от общите части на гореописаната административна сграда, и сътветно припадащите се 3,641% /три цяло шестстотин четиридесет и една хиляди върху сто/ идеални части от гореописания урегулиран поземлен имот, ЗАЕДНО с вещно право на изключително ползване върху ПАРКОМЯСТО № 1 /едно/ с площ от 13,65 /тринадесет цяло и шестдесет и пет стотни/ кв.м., при граници на паркомястото: от изток- коридор, от запад: ул. "Борисова", от север- паркомясто № 5, от юг-паркомясто № 2, ЗАЕДНО с 1/9 /една девета/ идеална част от ОБЩО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, разположено в сутерена на гореописаната административна сграда, заедно с припадащите се за 1/9 /една девета/ идеална част от общото помещение за паркиране на автомобили 7,951% /седем цяло, деветстотин петдесет и една хилядни върху сто/ идеални части от общите части на гореописаната административна сграда, и съответно припадащите се 3,641% /три цяло шестстотин четиридесет и една хиляди върху сто/ идеални части от гореописания урегулиран поземлен имот, ЗАЕДНО с вещно право на изключително ползване върху ПАРКОМЯСТО № 2 /две/ с площ от 13,65 /тринадесет цяло и шестдесет и пет стотни/ кв.м., при граници на паркомястото: от изток- коридор, от запад: ул. "Борисова", от север- паркомясто № 1, от юг-паркомясто № 3, а съгласно проект за „Промяна на предназначението на съществуващ семеен хотел в офиси” въз основа на Разрешение за строеж № 792/17.08.05г.: ОФИС № 1 /първи/, разположен на трети етаж от изградената ТЪРГОВСКО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, находяща се в гр. Русе, ул. Борисова № 69, със застроена площ на офиса от 66.29 кв.м. /шестдесет и шест квадратни метра и двадесет и девет квадратни дециметра/, който офис е самостоятелно обособен съгласно одобрения на 17.08.2005 г. от Община Русе архитектурен проект за промяна на предназначението на съществуващ семеен хотел в офиси; ОФИС № 2 /две/, разположен на трети етаж от изградената ТЪРГОВСКО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, находяща се в гр. Русе, ул. Борисова № 69, със застроена площ на офиса от 62.71 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра и седемдесет и един квадратни дециметра/, който офис е самостоятелно обособен съгласно одобрения на 17.08.2005 г. от Община Русе архитектурен проект за промяна на предназначението на съществуващ семеен хотел в офиси; ОФИС № 3 /трети/, разположен на трети етаж от изградената ТЪРГОВСКО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, находяща се в гр. Русе, ул. Борисова № 69, със застроена площ на офиса от 47.63 кв.м. /четиридесет и седем квадратни метра и шестдесет и три квадратни дециметра/, който офис е самостоятелно обособен съгласно одобрения на 17.08.2005 г. от Община Русе архитектурен проект за промяна на предназначението на съществуващ семеен хотел в офиси, ЗАЕДНО с 1/9 /една девета/ идеална част от ОБЩО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПАРКИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, разположено в сутерена на гореописаната административна сграда със застроена площ на помещението от 139.56 кв.м., ЗАЕДНО с вещно право на изключително ползване на ПАРКОМЯСТО № 1 /едно/ с площ от 13.65 кв.м.; ОФИС № 4 /четири/, разположен на трети етаж от изградената ТЪРГОВСКО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, находяща се в гр. Русе, ул. Борисова № 69, със застроена площ на офиса от 68.80 кв.м. /шестдесет и осем квадратни метра и осемдесет квадратни дециметра/, който офис е самостоятелно обособен съгласно одобрения на 17.08.2005 г. от Община Русе архитектурен проект за промяна на предназначението на съществуващ семеен хотел в офиси; ОФИС № 5 /пет/, разположен на трети етаж от изградената ТЪРГОВСКО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, находяща се в гр. Русе, ул. Борисова № 69, със застроена площ на офиса от 37.25 кв.м. /тридесет и седем квадратни метра двадесет и пет квадратни дециметра/ и СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ със застроена площ от 27.39 кв.м. /двадесет и седем квадратни метра тридесет и девет квадратни дециметра/, който офис е самостоятелно обособен съгласно одобрения на 17.08.2005 г. от Община Русе архитектурен проект за промяна на предназначението на съществуващ семеен хотел в офиси Обща начална цена, от която ще започне публичната продан: 210 460.80 лв. Тежести върху имотите: договорни ипотеки в полза на „Банка Пиреос България”АД. Желаещите да купят имота могат да се явят в канцеларията на Частния съдебен изпълнител, гр. Русе, ул. "Г.С.Раковски" № 13, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и участват в наддаването, като всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подават предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в РЕГИСТРАТУРАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. РУСЕ. Задатъкът в размер на 10% върху обявената начална цена, се внася по сметката на Частния Съдебен изпълнител. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Банкова сметка за внасяне на задатък – BG 26 BPBI 99201001010111, BIC: BPBIBGSF Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.Участвалите в публичната продан в началото на работния ден, след изтичане на срока за подаване на наддавателните предложения, могат да се явят в СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, зала в зависимост от съдебното разписание, за обявяване на купувача, предложил най-висока цена. При обявяването на купувача, всеки от явилите се и допуснати наддавачи може да предложи устно по-висока цена, като стъпката е в размер на един задатък, до изчерпване на предложенията. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. На осн. чл. 493, ал. 3 от ГПК след плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи. 19.05.2020 г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: гр. РУСЕ /И. ХАДЖИИВАНОВ/

ЧСИ

Име: Иван Иванов Хаджииванов
Служебен номер: 832
Телефон: 082 – 822498; 0 898 - 443 621
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска No44
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://hadjiivanov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Иван Иванов Хаджииванов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103