Хотел

Начална цена: 292924.80 лв. Покажи в EUR

2032 кв.м., Топола
ул. Осма № 9

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Срок: от 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 23.06.2020 13:00
Публикувана на: 20.05.2020 09:18

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72693.501.82 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Топола, общ.Каварна, обл.Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-08-369/12.06.2008г. на Началника на СГКК-Добрич, адрес на имота: с.Топола, ул. Осма № 9 /девет/, вх.Б, с площ на имота съгласно акт за собственост от 1708 /хиляда седемстотин и осем квадратни метра/ кв.м, от които 1600 /хиляда и шестстотин квадратни метра/ кв.м е площта на поземления имот, а 108 /сто и осем квадратни метра/ кв.м, представялваща улица обслужваща урегулирания поземлен имот, a съгласно актуална скица издадена от АГКК с площ на имота от 2032,00 /две хиляди тридесет и два/ кв.м; трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, номер по предходен план: кв.15 /петнадесет/, парцел ХVІІІ-82, при съседи на имота: 72693.501.81, 72693.20.301, 72693.20.180, 72693.501.180, 72693.501.83, 72693.501.124, ВЕДНО с построената в поземления имот СГРАДА с идентификатор 72693.501.82.1 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, точка, едно/, със застроена площ от 281,00 /двеста осемдесет и един/ кв.м, брой етажи: 3 /три/, предназначение: Жилищна сграда-многофамилна, състояща се от: 1. АПАРТАМЕНТ № 1 /едно/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.501.82.1.1 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, точка, едно, точка, едно/, с адрес: с.Топола, ул. Осма № 9 /девет/, вх.Б, ет.1 /първи/, със застроена площ от 64.20 /шестдесет и четири цяло и двадесет стотни/ кв.м, брой нива на обекта: 1 /едно/, ведно с прилежаща Изба № 1 /едно/ с площ от 3.26 /три цяло и двадесет и шест стотни/ кв.м, както и 7.25 /седем цяло и двадесет и пет стотни/ кв.метра ид.части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72693.501.82.1.3, 72693.501.82.1.2, под обекта: няма, над обекта: 72693.501.82.1.4. 2. АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.501.82.1.2 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, точка, едно, точка, две/, с адрес: с.Топола, ул. Осма № 9 /девет/, вх.Б, ет.1 /първи/, със застроена площ от 90.50 /деветдесет цяло и петдесет стотни/ кв.м, брой нива на обекта: 1 /едно/, ведно с прилежаща Изба № 2 /две/ с площ от 2.10 /две цяло и десет стотни/ кв.м, както и 10.53 /десет цяло и петдесет и три стотни/ кв.метра ид.части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72693.501.82.1.1, 72693.501.82.1.3, под обекта: няма, над обекта: 72693.501.82.1.5, 72693.501.82.1.4. 3. АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.501.82.1.3 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, точка, едно, точка, три/, с адрес: с.Топола, ул. Осма № 9 /девет/, вх.Б, ет.1 /първи/, със застроена площ от 70.30 /седемдесет цяло и тридесет стотни/ кв.м, брой нива на обекта: 1 /едно/, ведно с прилежаща Изба № 3 /три/ с площ от 2.25 /две цяло и двадесет и пет стотни/ кв.м, както и 8.28 /осем цяло и двадесет и осем стотни/ кв.метра ид.части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72693.501.82.1.2, 72693.501.82.1.1, под: няма, над обекта: 72693.501.82.1.4, 72693.501.82.1.6. 4. АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.501.82.1.4 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, точка, едно, точка, четири/, с адрес: с.Топола, ул. Осма № 9 /девет/, вх.Б, ет.2 /втори/, със застроена площ от 65.00 /шестдесет и пет/ кв.м, брой нива на обекта: 1 /едно/, ведно с прилежаща Изба № 4 /четири/ с площ от 2.25 /две цяло и двадесет и пет стотни/ кв.м, както и 7.99 /седем цяло и деветдесет и девет стотни/ кв.метра ид.части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72693.501.82.1.6, 72693.501.82.1.5, под обекта: 72693.501.82.1.3, 72693.501.82.1.2, 72693.501.82.1.1, над обекта: 72693.501.82.1.8, 72693.501.82.1.7. 5. АПАРТАМЕНТ № 5 /пет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.501.82.1.5 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, точка, едно, точка, пет/, с адрес: с.Топола, ул. Осма № 9 /девет/, вх.Б, ет.2 /втори/, със застроена площ от 90.50 /деветдесет цяло и петдесет стотни/ кв.м, брой нива на обекта: 1 /едно/, ведно с прилежаща Изба № 5 /пет/ с площ от 2.25 /две цяло и двадесет и пет стотни/ кв.м, както и 11.54 /единадесет цяло и петдесет и четири стотни/ кв.метра ид.части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72693.501.82.1.4, 72693.501.82.1.6, под обекта: 72693.501.82.1.2, над обекта: 72693.501.82.1.8. 6. АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.501.82.1.6 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, точка, едно, точка, шест/, с адрес: с.Топола, ул. Осма № 9 /девет/, вх.Б, ет.2 /втори/, със застроена площ от 102.24 /сто и две цяло и двадесет и четири стотни/ кв.м, брой нива на обекта: 1 /едно/, ведно с прилежаща Изба № 6 /шест/ с площ от 2.00 /два/ кв.м, както и 12.77 /дванадесет цяло и седемдесет и седем стотни/ кв.метра ид.части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72693.501.82.1.5, 72693.501.82.1.4, под обекта: 72693.501.82.1.3, над обекта: 72693.501.82.1.9. 7. АПАРТАМЕНТ № 7 /седем/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.501.82.1.7 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, точка, едно, точка, седем/, с адрес: с.Топола, ул. Осма № 9 /девет/, вх.Б, ет.3 /трети/, със застроена площ от 65.00 /шестдесет и пет/ кв.м, брой нива на обекта: 1 /едно/, ведно с прилежаща Изба № 7 /седем/ с площ от 3.00 /три/ кв.м, както и 6.81 /шест цяло и осемдесет и една стотни/ кв.метра ид.части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72693.501.82.1.9, 72693.501.82.1.8, под обекта: 72693.501.82.1.4, над обекта: няма. 8. АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.501.82.1.8 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, точка, едно, точка, осем/, с адрес: с.Топола, ул. Осма № 9 /девет/, вх.Б, ет.3 /трети/, със застроена площ от 80.60 /осемдесет цяло и шестдесет стотни/ кв.м, брой нива на обекта: 1 /едно/, ведно с прилежаща Изба № 8 /осем/ с площ от 2.20 /две цяло и двадесет стотни/ кв.м, както и 8.73 /осем цяло и седемдесет и три стотни/ кв.метра ид.части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72693.501.82.1.7, 72693.501.82.1.9, под обекта: 72693.501.82.1.5, 72693.501.82.1.4 над обекта: няма. 9. АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72693.501.82.1.9 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, точка, едно, точка, девет/, с адрес: с.Топола, ул. Осма № 9 /девет/, вх.Б, ет.3 /трети/, със застроена площ от 102.24 /сто и две цяло и двадесет и четири стотни/ кв.м, брой нива на обекта: 1 /едно/, ведно с прилежаща Изба № 9 /девет/ с площ от 2.40 /две цяло и четиридесет стотни/ кв.м, както и 10.85 /десет цяло и осемдесет и пет стотни/ кв.метра ид.части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72693.501.82.1.8, 72693.501.82.1.7, под обекта: 72693.501.82.1.6, над обекта: няма *Гореописната многофамилна жилищна сграда с идентификатор 72693.501.82.1 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, осем, две, точка, едно/ не е въведена в експлоатация, като съсщата е на етап „груб строеж“ със сравнително висока степен на завършеност.

ЧСИ

Име: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Служебен номер: 901
Телефон: 058 870040
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Добрич, ул. Даме Груев №2А, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Диляна Георгиева Илиева - Костадинова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103