Парцел

Начална цена: 1960.00 лв. Покажи в EUR

178 кв.м., Труд
местност "Герена"

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 24.06.2020 12:00
Публикувана на: 20.05.2020 13:56

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД20138250400643 - Поземлен имот с идентификатор 73242.66.25 (седем, три, две, четири, две, точка, шест, шест, точка, две, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-16-762/16.12.2008 г. на Началник на СГКК – Пловдив, адрес на поземления имот: село Труд, община Марица, област Пловдивска, местност „Герена“, с площ на поземления имот: 178 кв.м. (сто седемдесет и осем кв.м.), трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 66.20, при съседи на поземления имот: 73242.66.26; 73242.66.12; 73242.66.22; 73242.66.8, който имот е образуван след извършена процедура за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди с Решение № 8 от 31.07.2008 г. на Областна Дирекция „Земеделие“  - гр. Пловдив, и разделяне по одобрен ПУП, на поземлен имот с идентификатор 73242.66.20, последният образуван от поземлени имоти, както следва: № 066011, № 066010, № 066009, № 066004, всички находящи се в землището на село Труд. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 1 960,00 лв. (хиляда деветстотин и шестдесет лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, определена с протокол на ЧСИ от 07.02.2020 г., съгласно чл. 494, във вр. с чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103