Хотел

Начална цена: 448904.00 лв. Покажи в EUR

1218 кв.м., САМОКОВ
гр. Самоков, ул. Софийско шосе №6

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Владимир Людмилов Цачев
Срок: от 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 03.07.2020 10:00
Публикувана на: 21.05.2020 10:53

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65231.901.74 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка седемдесет и четири/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № 300-5-34/15.05.2004 г. на изп. директор на АК и изменена със заповед № КД 14-23-409/16.06.2005 г. на началника на СК Софийска област, с площ от 1032 /хиляда тридесет и два/ кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия и с начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 м/, адрес на поземления имот гр. Самоков, ул. Софийко шосе № 6, стар идентификатор : няма, номер по предходен план: 3630, квартал 233, парцел VI, при съседи /граници/ на имота: от север – имот 65231.901.323 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка триста двадесет и три/; от изток – имот 65231.901.369 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка триста шестдесет и девет/; от юг – имот 65231.901.76 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка седемдесет и шест/ и имот 65231.901.75 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка седемдесет и пет/ и от запад – имот 65231.901.169 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка сто шестдесет и девет/, който поземлен имот съгласно действащия регулационен план на гр- Самоков представлява УПИ VI-74 /шести за имот пл. номер седемдесет и четири/ в кв. 233 /двеста тридесет и три/ по плана на гр. Самоков, с административен адрес гр. Самоков, ул. Софийско шосе № 6, ведно с построените в имота сгради: “Семеен хотел и Магазин“, изградени върху описания поземлен имот съгласно Разрешение за строеж № 186/11.10.1996г. за Магазина и Разрешение за строеж № № 079/19.05.2006г. за Хотела, приети, съответно с Разрешение за ползване № 30/06.07.1998г. на Кмета на гр. Самоков и Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 30/10.09.2007г. на главния архитект на гр. Самоков, които сгради съгласно действащия кадастрален план са нанесени като сграда с идентификатор 65231.901.74.2 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка седемдесет и четири точка две/, със застроена площ 344 /триста четиридесет и четири/ кв.м., брой етажи 4 /четири/, преназначение хотел, и които съответстват на сгради съгласно отменения кадастрален план, описани в ипотечните актове, посочени по-долу в обявлението, както следва: Сграда с идентификатор 65231.901.74.1 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка седемдесет и четири точка едно/ със застроена площ от 217 /двеста и седемнадесет/ кв.м., състоящата се от сутерен с площ от 162 /сто шестдесет и два/ кв.м. и първи етаж търговска сграда , с площ от 151.6 /сто петдесет и едно цяло и шест десети/ кв. м. приемно-разфасовка, с площ от 21.2 /двадесет и едно цяло и две десети/ кв.м. и офис с площ от 15.3 /петнадесет цяло и три десети/ кв.м. и санитарно помещение, която сграда е с предназначение: търговски обект – магазин, конструкция: масивна, както и сграда с идентификатор 65231.901.74.2 /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и едно точка деветстотин и едно точка седемдесет и четири точка две/ със застроена площ от 353 /триста петдесет и три/ кв.м. и с разгъната застроена площ от 1217.74 /хиляда двеста и седемнадесет цяло и седемдесет и четири стотни/ кв.м., на четири етажа, предназначение: хотел, конструкция: масивна с частични стоманобетонни елементи.

ЧСИ

Име: Владимир Людмилов Цачев
Служебен номер: 926
Телефон: 0725 66 - 898
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №5
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://tsachev.com
Виж всички активни обяви за имоти на Владимир Людмилов Цачев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103