Земеделска земя

Начална цена: 5004.00 лв. Покажи в EUR

649 кв.м., Нови Искър
с. Подгумер, район „Нови Искър“, местност „ОРЕХИТЕ“

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Неделчо Любомиров Митев
Срок: от 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 23.06.2020 09:00
Публикувана на: 21.05.2020 11:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57011.5534.65 /петдесет и седем хиляди и единадесет.пет хиляди петстотин тридесет и четири.шестдесет и пет/, находящ се в град София, община Столична, област София (столица) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/ 16.01.2012 год. на Изпълнителен директор по АГКК, с адрес на поземления имот: с.Подгумер, район „Нови Искър “, местност „ОРЕХИТЕ“, с площ от 649 /шестотин четиридесет и девет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята при неполивни условия: 8 /осем/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 020065 /нула две нула нула шест пет/, при съседи:57011.5534.82, 57011.5534.99, 57011.5534.81, 57011.5534.67, 57011.5534.66. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 110kv. На 20 метра от двете страни на крайните проводници или на 24 метра от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоражения и да се засажда високостеблена растителност. Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

ЧСИ

Име: Неделчо Любомиров Митев
Служебен номер: 841
Телефон: 0700 20 841
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. "Витоша" №17
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.mitev.bg/
Виж всички активни обяви за имоти на Неделчо Любомиров Митев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103