Търговски имот

Начална цена: 1379462.40 лв. Покажи в EUR

3420 кв.м., СОФИЯ
Околовръстен път,тел.0898 469779 и тел. 0898 686 168. Цената е с ДДС.

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Мирослав Колчев Колев
Срок: от 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 23.06.2020 00:00
Публикувана на: 21.05.2020 12:41

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че ще се проведе на определеното за това място в сградата на Софийски районен съд, публична продажба, която ще започне на 22 май 2020 г. и ще приключи в края на работното време /17.00 часа/ на последния ден 22 юни 2020 г. на следния недвижим имот, принадлежащ на „ДУБЪЛ М“ ЕООД, по изпълнително дело № 20147880400191, а именно: поземлен имот пл. № 660 /планоснимачен номер шестстотин и шестдесет/, с идентификационен номер 68134.1100.5 съобразно Заповед РД – 18-50 / 02.11.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК, попадащ в кадастрален лист № 305 /триста и пет/ по цифровия кадастър на Столична община, административен район „Красна поляна“, планоснимачен район „Западен район“ /III-83/, в неурегулирана територия, с площ по документ за собственост от 3 420 кв.м. /три хиляди четиристотин и двадесет квадратни метра/ и с графична площ от 3 419 кв. м. /три хиляди четиристотин и деветнадесет квадратни метра/, при общи съседи съгласно скицата: имот с планоснимачен номер 705 /седемстотин и пет/, имот без планоснимачен номер и имот без планоснимачен номер, който поземлен имот е образуван от обединяването на: а) поземлен имот /бивша нива/ пл. № 604 /планоснимачен номер шестстотин и четири/ в местността „Бранище“, с площ от 1 710 кв. м. /хиляда седемстотин и десет квадратни метра/, при съседи на този имот по нотариален акт: нива с наследници на Здравка Николова Миленкова, нива с наследници на Георги Николов Георгиев, нива с наследници на Младенка Николова Георгиева, като върху този имот съгласно решение на поземлената комисия има ограничения на ползването - магистрален газопровод 700 мм или от 600 до 800 мм и в охранителна зона на 200 метра от двете страни се забранява засаждането на овощни и други градини, дървета с развита коренова система и на горски дървесни видове и предоставените площи за просеки за строителство на газопровод на не по-малко от 10 м. от двете му страни, и б) поземлен имот /бивша нива/ пл. № 547 /планоснимачен номер петстотин четиридесет и седем, в местността „Бранище“, с площ по нотариален акт от 1710 кв. м. /хиляда седемстотин и десет квадрати метра/, при съседи на този имот по нотариален акт: полски път на СО - район „Овча купел“, нива на наследници на Манол Стоянов Колев, нива на наследници на Йорданка Николова Груева и нива на наследници на Георги Николов Георгиев, заедно с построения в този имот магазин за пластмасови изделия с офиси, ресторант и хотелски стаи, с идентификационен номер 68134.1100.5.1 съобразно Заповед РД – 18-50 / 02.11.2011г. на Изпълнителен Директор на АГКК състоящ се от сутерен, складова площ и три етажа, със застроена площ от 1035 кв.м. /хиляда и тридесет и пет квадратни метра/, и с графична площ от 1050 кв.м. /хиляда и петдесет/ квадратни метра, и разгъната застроена площ от 2 750 кв.м. /две хиляди седемстотин и петдесет/ квадратни метра, за която е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 189/21.03.2011г., за първи строителен етап, включващ полуподземен етаж на кота – 4,20 м. /минус четири цяло и двадесет стотни/ метра и първи етаж на кота 0.00 м. /нула/ метра от СО, дирекция „Контрол по Строителството“, при спазване на следните ограничителни условия за ползване на строежа съобразно удостоверението: Втори строителен етап, обхващащ втори етаж на сградата до к.к. +10,00 /плюс десет/ метра подлежи на въвеждане в експлоатация по общия ред, предвиден в ЗУТ, както и заедно с правото на строеж за построяването на неизградената част от сградата и заедно с всички подобрения и приращения в имота. Начална цена, от която ще започне наддаването – 1 379 462.40 лв. /един милион триста седемдесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и два лева и 40 ст/, с включен данък добавена стойност, от които данъчна основа в размер на 1 149 552.00 лв. /един милион сто четиридесет и девет хиляди петстотин петдесет и два лева/ и данък добавена стойност в размер на 229 910.40 лв. /двеста двадесет и девет хиляди деветстотин и десет лева и 40 ст /, представляваща 90 на 100 от цената на имота съобразно предходна продан. Върху имота има следните тежести за периода от 2004г. до 17.02.2014г. вписвания, отбелязвания и заличавания по наличната документация в службата: 1. налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (гпк,нпк) книга възбрани вх.рег. № 6513/18.2.2014г. том 4 111/2014г. вид дело 4853/18.02.2014г. дв.вх.рег. № 6616/18.2.2014г.; 2. заличаване на договорна ипотека книга отбелязвания вх.рег. № 13168/27.3.2013г. том 10 120/2013г. вид дело /г. дв.вх.рег. № 12905/27.3.2013г.; 3. учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки вх.рег. № 682724/01.8.2008г. том 055 105/2008г. вид дело нотариално дело 39407/01.08.2008г. дв.вх.рег. № 57380/ 01.8.2008г.; 4. учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки вх.рег. № 682723/01.8.2008г. том 055 104/2008г. вид дело нотариално дело 39408/01.08.2008г. дв.вх.рег. № 57379/01.8.2008г.; 5. учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки вх.рег. № 531617/14.3.2007г. том 011 103/2007г. вид дело нотариално дело 8591/14.03.2007г. дв.вх.рег. № 13813/14.3.2007г.; 6. учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки вх.рег. № 411875/23.12.2005г. том 053 8/2005г. вид дело нотариално дело 53429/23.12.2005г, дв.вх.рег. № 72766/23.12.2005г.; 7. учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки вх.рег. № 411874/23.12.2005г. том 053 7/2005г. вид дело нотариално дело 53428/23.12.2005г. дв.вх.рег. № 72765/23.12.2005г.; 8. поземлен имот, 1710 с файлова партида находящ се в: обл. софия-столична, общ. столична, гр.софия, жк.красна поляна планоснимачен № 604, забележка: описание: неурегулиран поземлен имот; кадастрален лист: 305; тип на имота: градски; стара имотна партида: 204950; свързани имоти: поземлен имот пл. № 660 площ по док. 3420 кв. м. обл. софия-столична, общ. столична, гр.софия, жк.красна поляна поземлен имот / образуван от имоти 547 и 604 /; кадастрален лист: 305; стара имотна партида: 345199; местност западен район бранище; 9. продажба на недвижим имот книга прехвърляния вх.рег. № 215877/28.3.2003г. том 029 71/2003г вид дело нотариално дело 6618/28.03.2003г. дв.вх.рег. № 9221/28.3.2003г.; 10. поземлен имот, 1710 с файлова партида находящ се в: обл. софия-столична, общ. столична, гр.софия, жк.красна поляна планоснимачен № 547 , забележка: описание: неурегулиран поземлен имот; кадастрален лист: 305; тип на имота: градски; стара имотна партида: 204951; свързани имоти: поземлен имот пл. № 660 площ по док. 3420 кв. м. обл. софия-столична, общ. столична, гр.софия, жк.красна поляна поземлен имот / образуван от имоти 547 и 604 /; кадастрален лист: 305; стара имотна партида: 345199; местност западен район бранище; 11. продажба на недвижим имот книга прехвърляния вх.рег. № 215877/28.3.2003г. том 029 71/2003г. вид дело нотариално дело 6618/28.03.2003г. дв.вх.рег. № 9221/28.3.2003г. Данъчната оценка на имота е в размер на 2 069 595.20 лв. /два милиона шестдесет и девет хиляди петстотин деветдесет и пет лева и 20ст/ съгласно удостоверение от Столична община, район „Красна поляна“ от 29.01.2019 г. Желаещите да закупят имота, могат да се явят в канцеларията на Софийски районен съд, помещаваща се на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, както и в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата по публичната продажба, след заплащане на такса по т.19 от ТТР към ЗЧСИ в размер на 24,00 лв. /двадесет и четири лева/ с включен ДДС. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това всека сряда и петък през периода на проданта от 10.00 до 18.00 часа след предварителна уговорка на телефон: 0898 469779 ПЧСИ ВАСИЛЕВ и 0898 686 168 МИРЧО МИРЧЕВ. Задатък, в размер на една десета част от началната цена на процесния имот /чл. 489 ал. 1 ГПК/ за правоучастие в проданта, се внася предварително в „Централна Кооперативна Банка“ АД, кл. „Възраждане“, по сметка IВАN: ВG 81 СЕСВ 9790 5066 7525 00 и ВIС: СЕСВВGSF, с титуляр на сметката ЧСИ Мирослав Колев с рег. № 788. Всеки наддавач конкретизира имота в предложението си, посочва номера на изпълнителното дело, както и предложената от него цена с цифри и думи, подписва го, и ведно с приложена квитанция за внесения задатък, както и декларация по ЗМИП /Закона за мерките срещу изпирането на пари/ за всяко плащане на суми на стойност над 10 000,00 лв. /десет хиляди лева/, копие от лична карта, удостоверение за актуално състояние /за юридически лица/, нотариално заверено пълномощно за участие в търг /ако не участва лично/, както и декларация за действителния собственик на капитала, ако участващото лице не е такъв, в запечатан плик, регистрира предложението в канцеларията на Софийски районен съд находяща се на адрес в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, което се отразява във входящ регистър съобразно разпоредбата на чл. 489, ал. 4 от ГПК. Уведомяваме всички участници в публичната продан, че следва да представят декларация по ЗМИП /Закона за мерките срещу изпирането на пари/ за всяко плащане на суми на стойност над 10 000,00 лв. /десет хиляди лева/. В случай на непредставяне на декларация в наддавателното предложение, ЧСИ ще предприеме изпълнение на задълженията си по ЗМИП, като сезира Дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС. На 23 юни 2020 г. в началото на работния ден /09.00 часа/ на определеното за това място в сградата на Софийски районен съд /гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54/ ще се състави протокол и ще бъде обявен купувача от Частния съдебен изпълнител /чл. 492, ал. 1 от ГПК/.

Тип строителство

  • Панел
  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Локално отопление
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Мирослав Колчев Колев
Служебен номер: 788
Телефон: 02 / 980 13 67
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Цар Асен № 5, ет. 1, ап. 8
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мирослав Колчев Колев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103