Парцел

Начална цена: 210144.00 лв. Покажи в EUR

5300 кв.м., Горни Богров
район „Кремиковци", местността ,.Б. Убрещ, Цената е с ДДС, след предварителна уговорка на телефон: 0898469779

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Мирослав Колчев Колев
Срок: от 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 23.06.2020 00:00
Публикувана на: 21.05.2020 12:50

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с рег.№ 788 от регистъра на КЧСИ и район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че ще се проведе на определеното за това място в сградата на Софийски районен съд, публична продажба, която ще започне на 22 май 2020 г. и ще приключи в края на работното време /17.00 часа/ на последния ден 22 юни 2020 г. на следния недвижим имот, принадлежащ на ипотекарните длъжници по гореупоменатите изпълнителни дела „Ю И С - КАРС“ ЕООД с ЕИК 131473664, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Горни Богров, Столична община - Район „Кремиковци “ Област София-град, съставляващ съгласно скица на поземлен имот №5903, издадена на 21.03.2011 г, от Служба по геодезия ,картография и кадастър - град СоФия , заверена за актуалност на 10.11.2011г, поземлен имот с идентификатор 16448.7802.3 (шестнадесет хиляди, четиристотин четиридесет и осем точка седем хиляди, осемстотин и две, точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-29/27.05.2010г на Изпълнителния директор на агкк ,с адрес на поземления имот : село Горни Богров. Район “Кремиковци”, местност Б Убрещ"),с площ 5.300 (пет хиляди и триста), квадратни метра, с трайн о предназначение на територията: урбанизирана , с начин на трайно ползване : за друг вид производствен,складов обект,номер на предходен, план 077003 (седемдесет и седем хиляди и три), при cъседи поземлени имоти с идентификатори : 16448.7802.26 (шестнадесет хиляди, четиристотин четиридесет и осем точка седем хиляди, осемстотин и две точка двадесет и шест),16448.7802.81 (шестнадесет хиляди,четиристотин четиридесет и осем точка седем хиляди осемстотин и две точка осемдесет и едно), 16448 7802;2 (шестнадесет хиляди четиристотин четиридесет и осем точка седем хиляди осемстотин и две точка две) и 16448.7778.12.(шестнадесет хиляди четиристотин четиридесет и осем точка седем хиляди, седемстотин седемдесет и осем точка дванадесет), който поземлен имот съгласно доказателствения акт за собственост съставлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ- НИВА от 5.300 дка (пет декара и триста кв.м.), находяща се в землището на с. Горни Богров, с ЕКАТТЕ 16448, общ. Столична, район „Кремиковци", местността ,.Б. Убрещ, шеста категория, съставляващ имот № 077003 (седемдесет и седем хиляди и три) по плана за земеразделяне, при граници: имот № 077026 (седемдесет и седем хиляди и двадесет и шест)- Нива на Стоена Йорданова Велчова и др„ имот № 000676 (шестстотин седемдесет и шест)- Полски път на CO-КМ Горни Богров, имот № 077002 (седемдесет и седем хиляди и две)- Нива на наел. на Мено Цветанов Влъчки, имот № 000191 (сто деветдесет и едно)- Др. пътна терит. на Софийска Община- Горни Богров Начална цена, от която ще започне наддаването – 210 144,00 лв. /двеста и десет хиляди сто четиридесет и четири лева /, с включен данък добавена стойност, от които данъчна основа в размер на 175 120,00 лв. /сто седемдесет и пет хиляди сто и двадесет лева/ и данък добавена стойност в размер на 35 024.00 лв. /тридесет и пет хиляди и двадесет и четири лева/, представляваща 80 на 100 от стойността на имота съобразно СТЕ. Върху имота има следните тежести: за периода от 24.11.2011 г. до 31.01.2019г. вписвания, отбелязвания и заличавания по наличната документация в службата:1.налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (гпк,нпк) книга възбрани вх.рег. № 84751 / 12.12.2018 г. г. том 21 242 / 2018 г. вид дело нотариално дело 62055 / 12.12.2018 г. дв.вх.рег. № 83323 / 12.12.2018 г. г. 2.налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (гпк,нпк) книга възбрани вх.рег. № 60799 / 18.9.2017 г. г. том 17 96 / 2017 г. вид дело нотариално дело 43722 / 18.09.2017 г. дв.вх.рег. № 60129 / 18.9.2017 г. г. 3.заличаване на договорна ипотека книга отбелязвания вх.рег. № 52045 / 22.10.2013 г. г. том 37 114 / 2013 г. вид дело / г. дв.вх.рег. № 51478/22.10.2013 г. г. 4.учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки вх.рег. № 52160 / 24.11.2011 г. г. том 27 24 / 2011 г. вид дело нотариално дело 27530 / 24.11.2011 г. дв.вх.рег. № 51516 / 24.11.2011 г. г. 5.учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки вх.рег. № 52159/24.11.2011 г. г. том 27 23/2011 г. вид дело нотариално дело 27529 / 24.11.2011 г. дв.вх.рег. № 51512 / 24.11.2011 г. г. 6.учредяване на договорна ипотека книга договорни ипотеки вх.рег. № 683766 / 6.8.2008 г. г. том 056 114/ 2008 г. вид дело 40147 / 06.08.2008 г. дв.вх.рег. № 58422 / 6.8.2008 г. г. 7.продажба на недвижим имот книга прехвърляния вх.рег. № 683765 / 6.8.2008 г. г. том 143 182 / 2008 г. вид дело 40146 / 06.08.2008 г. дв.вх.рег. № 58421 / 6.8.2008 г. г. Данъчната оценка на имота е в размер на 14 755.20 лв. /четиринадесет хиляди седемстотин петдесет и пет лева и 20 стотинки / съгласно удостоверение от Столична община, район „Кремиковци “ от 27.12.2018 г. Желаещите да закупят имота, могат да се явят в канцеларията на Софийски районен съд, помещаваща се на адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, както и в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата по публичната продажба, след заплащане на такса по т.19 от ТТР към ЗЧСИ в размер на 24,00 лв. /двадесет и четири лева/ с включен ДДС. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това всеки делничен ден през периода на проданта от 10.00 до 18.00 часа след предварителна уговорка на телефон: 0898469779. Задатък, в размер на една десета част от началната цена на процесния имот /чл. 489 ал. 1 ГПК/ за правоучастие в проданта, се внася предварително в „Централна Кооперативна Банка“ АД, кл. „Възраждане“, по сметка IВАN: ВG 81 СЕСВ 9790 5066 7525 00 и ВIС: СЕСВВGSF, с титуляр на сметката ЧСИ Мирослав Колев с рег. № 788. Всеки наддавач конкретизира имота в предложението си, посочва номера на изпълнителното дело, както и предложената от него цена с цифри и думи, подписва го, и ведно с приложена квитанция за внесения задатък, както и декларация по ЗМИП /Закона за мерките срещу изпирането на пари/ за всяко плащане на суми на стойност над 10 000,00 лв. /десет хиляди лева/, копие от лична карта, удостоверение за актуално състояние /за юридически лица/, нотариално заверено пълномощно за участие в търг /ако не участва лично/, както и декларация за действителния собственик на капитала, ако участващото лице не е такъв, в запечатан плик, регистрира предложението в канцеларията на Софийски районен съд находяща се на адрес в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, което се отразява във входящ регистър съобразно разпоредбата на чл. 489, ал. 4 от ГПК. Уведомяваме всички участници в публичната продан, че следва да представят декларация по ЗМИП /Закона за мерките срещу изпирането на пари/ за всяко плащане на суми на стойност над 10 000,00 лв. /десет хиляди лева/. В случай на непредставяне на декларация в наддавателното предложение, ЧСИ ще предприеме изпълнение на задълженията си по ЗМИП, като сезира Дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС На 23 юни 2020 г. в началото на работния ден, на определеното за това място в сградата на Софийски районен съд находяща се на адрес в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54 ще се отворят подадените в запечатани пликове наддавателни предложения, ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач на имота от Частния съдебен изпълнител в съответствие с разпоредбите на чл. 492, ал. 1 от ГПК.

ЧСИ

Име: Мирослав Колчев Колев
Служебен номер: 788
Телефон: 02 / 980 13 67
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. Цар Асен № 5, ет. 1, ап. 8
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мирослав Колчев Колев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103