Парцел

Начална цена: 169920.00 лв. Покажи в EUR

6331 кв.м., Леденик

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 23.05.2020 до 23.06.2020
Обявяване на: 24.06.2020 10:30
Публикувана на: 21.05.2020 15:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-13 /едно римско, тринадесет арабско/ по КВС /масив 74/ седемдесет и четири/ на с. Леденик, община Велико Търново, област Велико Търново, с площ от 6 335.00 кв.м /шест хиляди триста тридесет и пет квадратни метра/, при граници и съседи по скица № 3451 от 09.10.2007 г., на ОСЗГ на гр. Велико Търново и Удостоверение № 074006 на Албена Ангелова, север - път първи клас - държавен и юг - УПИ II - 13 /две римско, тринадесет арабско/ на "ДИК 2000" ООД, /одобрен със заповед № РД 22.299 от 16.02.2007 г. на кмета на Община Велико Търново, с която е извършено изменение на ПУП за ПИ № 074013, мест. "ТЮТЮНЖУВ ДОЛ", землище с. Леденик (променено предназначение на имота с решение № КЗЗ-6/31.08.2006 г. на Обл дирекция "Земеделие и гори" В. търново) - разделяне на поземлен имот 074013 на два нови поземлени имота - УПИ I-13 и УПИ II - 13, в които се предвижда свободно застрояване на сгради за производствени и складови дейности при макс. височина до 15,00 м и ограничителни линии на застрояване/, който УПИ представлява, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- 18-604/01.11.2017 г.,/01.11.2017 г. на Изпълнителният директор на АГКК, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 43253.74.14, находящ се в с. Леденик, общ. Велико Търново, местност Тютюнджув дол, с площ 6 331 кв.м. Имота образуван от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване НИВА, находяща се в землището на с. Леденик, Община Велико Търново, с площ от 18 697 кв.м /осемнадесет хиляди, шестстотин деветдесет и седем квадратни метра/, местност "Тютюнжув дол", представляващ имот № 074013 /седемдесет и четири хиляди и тринадесет/, а съгласно Скица № 15-212160-12.03.2019 г., издадена от АГКК Велико Търново, поземлен имот с идентификатор 43253.74.14, с. Леденик, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 604/01.11.2017 г., на ИД на АГКК, находящ се в местност "ТЮТЮНЖУВ ДОЛ" с площ 6331 кв.м, трайно предназначение на земята: земеделска, начин на трайно ползване : за друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия: 8. Номер по предходен план: 074014, при съседи: 43253.74.15, 43253.74.12, 43253.74.6, 43253.21.135.

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103