Офис

Начална цена: 310944.00 лв. Покажи в EUR

120 кв.м., СОФИЯ
гр. София, район Младост, улица "Михаил Тенев" № 12 /дванадесет/, етаж 1 /едно/, обект 1 /едно/

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стефан Христов Петров
Срок: от 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 30.06.2020 09:00
Публикувана на: 21.05.2020 15:53

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект с идентификатор по скица 68134.4081.9512.1.101 /шест осем едно три четири точка четири нула осем едно точка девет пет едно две точка едно точка едно нула едно/ находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-35/09.06.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със Заповед КД-14-22-1116/19.07.2013 г. на Началник на СГКК-София, и с идентификатор на самостоятелния обект по Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека - 68134.4081.505.1.101 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка петстотин и пет точка едно точка сто и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-35/09.06.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота : гр. София, район Младост, улица "Михаил Тенев" № 12 /дванадесет/, етаж 1 /едно/, обект 1 /едно/, който самостоятелен обект се намира на етаж 1 /едно/ в сграда с идентификатор 68134.4081.9512.1 /шест осем едно три четири точка четири нула осем едно точка девет пет едно две точка едно/, брой надземни етажи 10 /десет/, брой подземни етажи 1 /един/, предназначение: Административна, делова сграда, която е разположена в поземлен имот с идентификатор по скица: 68134.4081.9512 /шест осем едно три четири точка четири нула осем едно точка девет пет едно две/, а по акт: 68134.4081.505 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка петстотин и пет/, предназначение на самостоятелния обект: за офис. Брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по кадастрална карта и по акт от 119.87 /сто и деветнадесет цяло и осемдесет и седем стотни/ квадратни метра, с прилежащи части: 1.890 % /едно цяло осемстотин и деветдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - обект с идентификатор 68134.4081.9512.1.102 /шестдесест и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка девет хиляди петстотин и дванадесет точка едно точка сто и две/, под обекта - 68134.4081.9512.1.131 /шестдесест и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка девет хиляди петстотин и дванадесет точка едно точка сто тридесет и едно/, 68134.4081.9512.1.130 /шестдесест и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка девет хиляди петстотин и дванадесет точка едно точка сто и тридесет/ и над обекта - обект с идентификатор 68134.4081.9512.1.105 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди осемдесет и едно точка девет хиляди петстотин и дванадесет точка едно точка сто и пет/. Описаният самостоятелен обект в сграда, съгласно документи за собственост представлява: ОФИС № 1 /едно/, находящ се на първи офисен етаж, на кота + 3.80 м. /плюс три цяло и осемдесет стотни метра/, с площ от 119.87 /сто и деветнадесет цяло и осемдесет и седем стотни/ квадратни метра, при съседи съгласно нотариален акт : от север – двор, от юг – фоайе и стълбищна клетка, от изток - офис № 2 (две), от запад - двор, заедно с прилежащите му 1.890 % /едно цяло осемстотин и деветдесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания поземлен имот, върху който е построена сградата, представляващ УПИ VII-505, 535, 565, 577 /седми, отреден за имоти пл. номера петстотин и пет, петстотин тридесет и пет, петстотин шестдесет и пет, пестотин седемдесет и седем/ от квартал 14а /четиринадесет буква "а"/ по плана на град София, НПЗ "Изток", местността Къро, с площ на урегулирания поземлен имот по нотариален акт от 4 244 /четири хиляди двеста четиридесет и четири/ квадратни метра.

ЧСИ

Име: Стефан Христов Петров
Служебен номер: 921
Телефон: 070070003
E-mail: [email protected]
Адрес: гр.София, бул. "Витоша" № 130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://stefanpetrov.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Христов Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103