Търговски имот

Начална цена: 139585.70 лв. Покажи в EUR

1751 кв.м., ВЕЛИНГРАД
ул. „Цепина“ № 1- (едно), 2 (две), 3 (три)

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
Срок: от 30.05.2020 до 30.06.2020
Обявяване на: 01.07.2020 12:30
Публикувана на: 21.05.2020 16:13

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10450.502.2400 (едно, нула, четири, пет, нула, точка, пет, нула, две, точка, две, четири, нула, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на поземления имот: гр. Велинград, ул. „Цепина“ № 1- (едно), 2 (две), 3 (три), с площ на имота от 1751,00 кв. м. (хиляда седемстотин петдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: 6580 (шест хиляди петстотин и осмедесет), квартал: 83 (осемдесет и трети), парцел: I, XXI, XXII, XXIII, XXI (римски числа едно, двадесет и едно, двадесет и две, двадесет и три, двадесет и едно), при съседи на поземлен имот с идентификатор 10450.502.2400: поземлени имоти с идентификатори 10450.502.2523, 10450.502.2502, 10450.502.2402, 10450.502.1619, 10450.502.2316, а съгласно акт за собственост: Дворно място с площ от 1752,00 (хиляда седемстотин петдесет и два) квадратни метра, образуващо урегулиран поземлен имот – УПИ XXIV-6580 (працел двадесет и четвърти, отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди петстотин и осемдесети), „Производствена дейност, обществено обслужване и търговия“, с приложена регулация за парцела, от квартала № 831 (осемстотин тридесет и първи) по плана на Велинград, при граници на парцела: от югоизток – улица, от североизток – улица и XXV-6580, от северозапад – УПИ VI-4285 и УПИ V-8563, и от югозапад – УПИ V-8563, имот с пълен кадастрален номер 5086580 (пет милиона осемдесет и шест хиляди петстотин и осемдесет), планоснимачен номер 6580 (шест хиляди петстотин и осмедесети) от кадастрален район 508 (петстотин и осми), ведно с построената в описания поземлен имот сграда, а именно: СГРАДА с идентификатор 10450.502.2400.1 (едно, нула, четири, пет, нула, точка, пет, нула, две, точка, две, четири, нула, нула, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на сградата: гр. Велинград, ул. „Цепина“ № 1- (едно), 2 (две), 3 (три), със застроена площ от 726,00 кв. м. (седемстотин двадесет и шест квадратни метра), брой надземни етажи: 1 (един), брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: селскостопанска сграда, а съгласно акт за собственост: Едноетажна масивна сграда – склад за консерви с № 508.6580.4 по кадастралната карта, цялата сграда на застроена площ от 725,00 (седемстотин двадесет и пет) квадратни метра. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 139 585,70 лв. (сто тридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и пет лева и седемдесет стотинки), определена съгласно разпоредбата на чл. 485, ал. 4 и ал. 5 от ГПК.

ЧСИ

Име: Добромир Иванов Даскалов
Служебен номер: 887
Телефон: 034 460 119
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Александър Стамболийски №41, ет. 2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Добромир Иванов Даскалов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103