Други

Начална цена: 9170.20 лв. Покажи в EUR

2007 кв.м., Кънчево
Стопански двор м."Манда гьол"

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Димитър Стоев Димитров
Срок: от 26.05.2020 до 26.06.2020
Обявяване на: 29.06.2020 09:30
Публикувана на: 21.05.2020 16:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 40868.57.39 находящ се в с. Кънчево Общ. Казанлък Обл. Стара Загора по КККР,одобрени със Заповед РД-18-397/09.02.2018 г. на ИД на АГКК.Адрес на поземления имот:с. Кънчево ,местност „МАНДА ГЬОЛ” , с площ 2007/две хиляди и седем/кв.м.Трайно предназначение на територията:”Земеделска с НТР „Стопански двор”с номер по предходен план 057039 при съседи :ПИ с идентификатори 40868.57.51; 40868.57.40 и 40868.516.8, който имот по документ за собственост се индивидуализира като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл.с.№057039 по картата за възстановената собственост на землището на с.Кънчево Общ.Казанлък ЕКАТТЕ 40868 ЧАСТ ОТ ПАРЦЕЛАРНИЯТ ПЛАН НА СТОПАНСКИ ДВОР с.Кънчево при граници и съседи на ПИ: - ПИ 057023 –друга зелена площ Община Казанлък ПИ № 000113 –Полски път Община Казанлък и ПИ № 057040 –Стопански двор ЗПСК ЕДИНСТВО с площ от 2007/две хиляди и седем / кв.м ВЕДНО с находящите се в този имот :СКЛАД - масивна монолитна едноетажна постройка със ЗП от 33 кв.м. по замерване на място.Ползва се като склад обособени са две помещения .СГРАДА обслужваща ГСМ – едноетажна сграда със ЗП от 9 кв.м.БЕТОНЕН резервоар -38 куб.м МЕТАЛНА ЦИСТЕРНА -32 куб.м. монтирана на 3 бетонни постамента СГРАДИТЕ и съоръженията не са нанесени на КК .Същите са изградени в стопански двор на бивше ТКЗС ,нанесени са на ОУП, а теренът не е земеделска земя съгласно чл.2 от ЗСПЗЗ Длъжникът е регистрирано лице по ЗДДС и продажбата на имота е частично облагаема сделка спрямо терена. Начална цена ,от която ще започне наддаването по проданта на имота включваща терен , сгради и съоръжения 9170,20 лв. / девет хиляди сто и седемдесет лева и двадесет стотинки / с вкл.ДДС Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това всяка сряда и петък от 11.30ч. до 13.30 ч. през времетраенето на проданта след уговорка с ЧСИ-Д.Димитров

ЧСИ

Име: Димитър Стоев Димитров
Служебен номер: 867
Телефон: 0431 - 63291
E-mail: [email protected]
Адрес: Казанлък, ул. Иван Вазов No3, ет.2, офиси No3 и No4
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Димитър Стоев Димитров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 871
  • Продажба на МПС: 146
  • Продажба на имущество: 103